{{-- --}}
Advertisement

SHARE

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564  ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-13.00 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Social distancing การประชุมชี้แจงในปีนี้จึงประชุมผ่าน Facebook live เพื่อให้หน่วยบริการต่างสามารถเข้าร่วมประชุมได้

เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณของทุกปีในเดือนตุลาคม สำนักงานฯ จะจัดการประชุมเพื่อสื่อสารทิศทาง และนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการบริการต่างๆ โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นประเด็นนโยบายสำคัญๆ และรายการบริการที่มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารการจ่ายไปจากปี 2563

การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม มีทั้งผู้กำหนดทิศทาง นโยบาย ผู้ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติทั้งในระดับส่วนกลางและเขตพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการหลักฯและคณะกรรมการควบคุมและมาตรฐานฯคณะอนุกรรมการฯในระดับเขตพื้นที่ ผู้แทนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสาธารณสุขในส่วนกลาง เขตและจังหวัด รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เชิญเข้าร่วมประชุมผ่าน Facebook live และ Zoom meeting ประมาณ 1,500 คนทั่วประเทศ

ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้ คาดหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุม รับทราบนโยบาย ทิศทางการบริหารกองทุน ปี 2564 รวมทั้งหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน ในประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการกองทุน สำหรับปีงบประมาณ 2564 อีกทั้งคาดหวังให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการบริหารกองทุนให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้วยความมั่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

เวลา 10.00 – 12.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” 

จากนั้นเวลา 10.15 น. หัวข้อ “แนวทางการยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” โดย นพ.เกียรติภูมิ วงขจรจิตร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข , นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. และ พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย ผอ.สำนักอนามัย กทม.

เวลา 11.00 น.  หัวข้อ “ชี้แจงประเด็น เปลี่ยนแปลงแนวทางการจ่ายเงินกองทุนบัตรทอง ปี 2564”  โดย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช.

สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live : Workpoint Entertainment และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...