Advertisement

SHARE

ส.ว. ถือเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจในการกำหนดความเป็นไปของประเทศไทย เพราะตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 กำหนดให้ ส.ว. มีอำนาจหลายอย่าง ตั้งแต่ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี คอยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล รวมถึงเป็นผู้ร่วมตัดสินใจว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ได้กำหนดให้มี ส.ว. 250 คน โดยแบ่งที่มาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

หนึ่ง กลุ่มที่เป็น ส.ว. โดยตำแหน่ง 6 คน
สอง กลุ่มที่เลือกกันเอง (แล้ว คสช. เลือกอีกครั้งในขั้นตอนสุดท้าย) จำนวน 50 คน และ
สาม กลุ่มที่ คสช. เลือกทั้งกระบวนการ ทั้งสิ้น 194 คน

 

ส.ว. 6 คน โดยตำแหน่ง

รัฐธรรมนูญปี 2560 ในมาตรา 269 ได้ระบุถึงองค์ประกอบของวุฒิสมาชิกทั้ง 250 คนเอาไว้ โดยได้กำหนดให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ 6 คน เป็น ส.ว. โดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาต

ส.ว. 50 คน ได้มาจากการเลือกกันเอง โดย คสช. เลือก 50 คนสุดท้ายจากรายชื่อ 200 คนที่เลือกกันเองเบื้องต้น

บทเฉพาะกาลในมาตรา 90 ของ พ.ร.ป.การได้มาซึ่ง ส.ว. ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศขึ้น โดยผู้สมัคร ส.ว. จะเป็นผู้เลือกกันเองจากกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งถูกกำหนดไว้ 10 กลุ่มในมาตรา 91 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยในกระบวนการเลือกกันเองนี้ จะได้รายชื่อมาทั้งสิ้น 200 คน

หลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะนำรายชื่อทั้ง 200 คนนี้ส่งให้ คสช. และ คสช. จะเป็นผู้เลือกในขั้นตอนสุดท้าย จำนวนทั้งสิ้น 50 คนให้ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก

ส.ว. 194 คน จากการเลือกโดยตรงของ คสช.

ตามอำนาจจากมาตรา 90 (1) ของ พ.ร.ป. การได้มาซึ่ง ส.ว. คสช. จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ถึง 12 คน ให้มาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก โดยผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มนี้จะจัดทำรายชื่อผู้ที่สมควรเป็น ส.ว. ทั้งสิ้น 400 คน และส่งรายชื่อดังกล่าวให้ คสช. เพื่อเลือก 194 คนสุดท้ายเป็นวุฒิสมาชิก

ดังนั้นจึงอาจพูดได้ว่า ส.ว. 194 คนนี้มีต้นธารมาจาก คสช. อย่างแท้จริง เนื่องจาก คสช. เป็นทั้งคนเลือก “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ที่จัดทำรายชื่อผู้ควรเป็น ส.ว. เบื้องต้น และเป็นผู้เลือก “ส.ว.” 194 ตัวจริงด้วยตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม ส.ว. มีหน้าที่อะไรบ้าง https://goo.gl/csHKaY

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...