{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 6 มิ.ย. ที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคารไทย ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า 150 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนาระดับอนุภูมิภา

ประเด็นสำคัญมีการหารือกันถึงเรื่องการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา หรือ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยจะให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดกรอบการบริหารจัดการและการพัฒนาร่วมกัน

ขณะที่ภาคเอกชนนําเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาโครงการนี้ว่า น่าจะมีการทําท่าเรือเพื่อการพาณิชย์การเป็นศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งอุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย และอุตสาหกรรมขนส่งทางรางที่จะมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตที่ทุกประเทศต่างต้องเชื่อมโยงเข้าหากัน รวมทั้งการเป็นครัวอาหารโลก และพลังงาน

ส่วนภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนทั้ง 2 บริษัท ได้แสดงเจตจํานงไม่ลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามที่หลายฝ่ายรวมทั้งประชาชนในพื้นที่วิตกกังวล โดยระบุว่าปัจจุบันสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในยุคหลังโควิด 19 ดังนั้นทางบริษัทเหล่านี้จึงจําเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการทําธุรกิจตามไปด้วย

สำหรับกระบวนการทํางานในระยะต่อไปหลังจากนี้ จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนของการปรับผังสีเพื่อรองรับการลงทุน และการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งการเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเข้ามาเสนอความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน มีกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ประมาณ 30 คน พากันมายืนรวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าโรงแรม เพื่อมาสังเกตการณ์ รวมทั้งชูแผ่นป้ายคัดค้านโครงการ และอ่านแถลงการณ์เรื่อง ยกเลิกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ หยุดสร้างความอัปยศให้กับ ศอ.บต. โดยมีทั้งหมด 5 ข้อ

เช่น โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการเท็จตั้งแต่ต้น และกำลังกลายเป็นโครงการที่สร้างความขัดแย้งในชุมชนที่อาจจะหนักขึ้นในอนาคต โครงการนี้มีความผิดปกติ และผิดมาตรฐานในแนวทางการดำเนินงานงานของ ศอ.บต. อย่างไม่เคยมีมาก่อน

มีการยุยงส่งเสริมให้คนในชุมชนขัดแย้งกัน, จัดฉากสร้างเวทีรับฟังความคิดเห็นหวังเพียงลายเซ็นและรายชื่อผู้สนับสนุน, การร่วมกับกลุ่มทุนพยายามรวบรัดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งการที่ให้รัฐบาลอนุมัติโครงการมาจากข้างบนก่อนแล้วพยายามจัดเวทีตามหลังแทนที่จะฟังเสียงของคนในพื้นที

ทั้งนี้กลุ่มคัดค้านโครงการนี้ได้สลายตัวไปหลังการอ่านแถลงการณ์เสร็จ

สำหรับโครงการนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 ยก อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต คาดว่าใช้เงินลงทุนประมาณ 18,680 ล้านบาท ในเนื้อที่ 16,753 ไร่
หวังให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับแรงงานในพื้นที่1 แสนอัตรา มีกิจกรรม 6 ประเภท คือ

1.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเบา จำนวน 4,253 ไร่
2.พื้นที่อุตสาหกรรมหนัก จำนวน 4,000 ไร่
3.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า จำนวน 4,000 ไร่ จำนวน 4 โรง กำลังผลิตรวม 3,700 เมกะวัตต์
4.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่าเรือ จำนวน 2,000 ไร่ 5.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้า จำนวน 2,000 ไร่ และ 6.พื้นที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแหล่งที่พักอาศัย จำนวน 500 ไร่

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...