Advertisement

SHARE

กรมการขนส่งทางบก มีคำสั่ง ระงับ การเดินรถโดยสารสาธารณะใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 30 มี.ค. 63 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและได้ออกคำสั่งหรือประกาศให้ระงับการเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแล้ว

กรมการขนส่งทางบกจึงออกคำสั่ง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดหรือกรมการขนส่งทางบก  เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง

สำหรับเส้นทางที่ต้องระงับ ประกอบด้วย เส้นทางเดินรถหมวด 2 (กรุงเทพ-ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) รวมถึงรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ที่มีต้นทางหรือปลายทาง หรือผ่านข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่สำรองการเดินทางไว้แล้วให้ติดต่อบริษัทผู้ประกอบการขนส่งผู้ให้บริการโดยตรง

สำหรับการให้บริการรถโดยสารในเส้นทางอื่นๆ ยังคงให้บริการได้ตามปกติ  โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ และผู้โดยสารต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ให้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูง เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ตามมาตรการ Social Distancing เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส

นอกจากนี้ ให้จัดเตรียมคำถามสุขภาพ เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และรวบรวมส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ณ จุดสิ้นสุดการเดินทาง หรือต้องเตรียมไว้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างการเดินทาง รวมถึงเข้มงวดตรวจสอบห้ามมิให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถโดยสารเด็ดขาด เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถ ให้มีน้ำยาแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับผู้โดยสารภายในรถ และพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน  โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...