Advertisement

SHARE

วันที่ 7 มิ.ย. มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 11/2562 เรื่อง ให้บุคคลกลับไปรับตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิม หลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้ 15 ตำแหน่ง เนื่องจากศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบไม่พบความผิด  ประกอบด้วย

1.นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี

2.นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เลย

3.นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

4.นายจรีพร เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

5.นายบุญเรียง บุตรศรี นายกเทศมนตรีตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

6.นายสมภาร เคนหาญ นายก อบต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

7.นายประดับ กลิ่นขำ นายก อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

8.นายสมศักดิ์ ธรรมเมธาพร สมาชิกเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

9.นายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

10.นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

11.ส.ต.ต.บุญส่ง ทศพร ปลัดอบต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

12.ว่าที่ ร.ต.ฑีชโยดม จันทกูล ปลัด อบต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

13.ว่าที่ ร.ต.ชายแดน สุนนท์ชัย ปลัด อบต.โนนค้า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

14.ว่าที่ ร.ต.อุดุลย์ศุภเดช พงษ์ประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

15.จ่าเอก ยุทธศักดิ์ บุษนาม รองปลัด อบต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร

ทั้งนี้ หลายคนในจำนวนนี้ เช่น นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายก อบจ.ปทุมธานี, นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายก อบจ.เลย, นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ถูกสั่งให้ระงับการปฏิบัติราชการ ตามคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 35/2560 โดยให้ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

โดยเหตุผลในคำสั่งครั้งนั้น ระบุว่า หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ เนื่องจากถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่าใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายจากการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการและมีมูลอันสมควรตรวจสอบตามที่องค์กรซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบรายงานพฤติการณ์และเสนอเรื่องมา จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและกําหนดมาตรการบางอย่างเพิ่มเติม

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...