Advertisement

SHARE

จากกรณีที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์เนื้อหา สารนิพนธ์ “ทัศนคติดาราต่อการทำงาน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” ของ มาริโอ้ เมาเร่อ ซึ่งจบการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสนมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า “ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ในด้านการบริหารงานทั่วไป ลําดับถัดมา ด้านบริหารการศึกษาและคุณภาพชีวิต ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านบริหารเศรษฐกิจ และด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ทำให้มีการวิจารณ์ว่า มีการตั้งคำถามชี้นำหรือไม่ รวมทั้งคุณภาพของสารนิพนธ์อาจจะไม่ถึงระดับการศึกษาปริญญาโท

รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

วันที่ 16 ก.ย. 2563 รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องสารนิพนธ์ของมาริโอ้ เมาเร่อ ระบุว่า จากกรณีที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล เกี่ยวกับเรื่องสารนิพนธ์ของนายมาริโอ้ เมาเร่อ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1. การทำสารนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อนุญาตให้ทำวิจัยเชิงปริมาณได้ ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้นั้นเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสำรวจทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี พ.ศ. 2559

สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาหัวข้อ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทดสอบแบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประมวลผลวิเคราะห์และอภิปรายผล ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบทุกขั้นตอน ตลอดจนมีการสอบปกป้องสารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมาริโอ้ได้นำเสนอสารนิพนธ์ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มาริโอ้สอบผ่านการปกป้องสารนิพนธ์ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2559

คุณภาพสารนิพนธ์ของนายมาริโอ้ จึงเป็นไปตามมาตรฐานสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารการเมือง) ทุกประการ

กรณีที่ทางโซเชียล ตั้งข้อสังเกตว่า ผลการวิจัยพบว่าดารานักแสดงมีทัศนคติต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในด้าน ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจและด้านเสรีภาพของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยระบุว่ารัฐบาลมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน

งานวิจัยนี้กระทำขึ้นในบริบททางการเมืองปี พ.ศ. 2559 อันเป็นปีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำการยึดอำนาจมาปีเศษ อารมณ์ความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะดารานักแสดงยังชื่นชอบในตัวของนายกรัฐมนตรีอยู่ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในขณะนี้โดยสิ้นเชิง

2. การจัดทำเล่มสารนิพนธ์ เกิดขึ้นหลังจากการสอบปกป้องแล้ว โดยจะมีพนักงานทำการพิสูจน์อักษร จัด format แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการเข้าเล่มปกแข็ง นำส่งมหาวิทยาลัย ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้อาจมีข้อบกพร่องจากการพิสูจน์อักษรอยู่มาก อันอาจเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร ทางวิทยาลัยขอน้อมรับความบกพร่องนี้ และจะปรับปรุงมิให้เกิดขึ้นอีกในงานวิจัยฉบับต่อๆ ไป จึงเรียนมาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านทราบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สารนิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง นักแสดงทั้งหมด 309 คนทั้งจาก จากช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS ในช่วงปี 2559 แบ่งเป็นชาย 130 คน หญิง 179 คน มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 2 แสนบาทถึง 2.5 แสนบาท

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...