{{-- --}}
Advertisement

SHARE

มติบอร์ดกองทุนสื่อ เห็นชอบจัดสรรทุน ปี 64 วงเงิน 300 ล้านบาท พร้อมจัดงบ 30 ล้าน เตรียมทำภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ

วันที่ 11 ม.ค. 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุน พร้อมด้วยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุน  ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน  เข้าประชุม  และกรรมการกองทุนจำนวนหนึ่งประชุมในระบบทางไกล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมตามกรอบระยะเวลาและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานกองทุนนำเสนอ  ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบเบื้องต้นมาก่อนแล้ว

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า คณะกรรมการกองทุนได้เห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อให้สำนักงานกองทุนดำเนินการต่อไป  โดยรายละเอียดของการจัดสรรทุนประจำปี 2564 มีรายละเอียดประกอบด้วย

1.โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท

– กลุ่มเด็กและเยาวชน 30 ล้านบาท

– กลุ่มผู้สูงอายุ 20 ล้านบาท

– กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 20 ล้านบาท

– กลุ่มประชาชนทั่วไป 20 ล้านบาท

2.โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท

โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ 30 ล้านบาท

.โครงการหรือกิจกรรมขนาดกลาง จำนวน 100 ล้านบาท  ตามประเด็นดังนี้

– การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง

– การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว

– การสร้างจิตสำนึกผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย

– การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

3.โครงการหรือกิจกรรมขนาดเล็ก วงเงิน 50 ล้านบาท  ได้แก่ โครงการหรือกิจกรรมตามประเด็น ดังนี้

– การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ

– การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม

– วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

– การสร้างสื่อเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี

– โทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์

4.โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือผู้ผลิตสื่อที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และมีวัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21 (13)

ดร.ธนกร กล่าวต่อว่า กองทุนจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจรับทราบรายละเอียดการเปิดขอรับทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในทุกช่องทาง  โดยกำหนดการที่ตั้งไว้คือวันที่ 18 มกราคม 2564 จะเริ่มเปิดระบบให้ยื่นคำขอเป็นวันแรก แต่ทั้งนี้ต้องรอให้ประธานกรรมการกองทุนลงนามในประกาศให้เรียบร้อยก่อนซึ่งคาดว่าหากมีความเคลื่อนคงไม่เกิน 2-3 วัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...