Advertisement

SHARE

ภาพ : สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน

วันที่ 21 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงนามโดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เนื้อหาสำคัญ คือ การกำหนดให้มีการถอดถอนศิลปินแห่งชาติ ที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม ไม่เป็นตัวอย่างอันดีได้ ตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเสนอ โดยผ่านความเห็นชอบของ ครม. เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา
 
สำหรับเนื้อหาในกฎกระทรวง ที่แตกต่างจากฉบับเดิม คือ ในข้อ 5 มีการเพิ่มเรื่อง เป็นผู้มีคุณธรรม, ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย, ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
และข้อ 10 เดิมระบุเฉพาะการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ถ้าถูกต้องครบถ้วนให้เสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ
 
ขณะที่ในประกาศฉบับใหม่ได้เพิ่มข้อความว่า
 
“เมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว หากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้
 
เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสอง ให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ”
 
ทั้งนี้หมายเหตุในท้ายกฏกระทรวงฉบับนี้ระบุเหตุผลว่า โดยที่ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติจึงต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติให้เหมาะสม และกำหนดให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติซึ่งมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ รวมทั้งให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...