Advertisement

SHARE

Workpoint News รวบรวมความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน จากข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ และสอบถามกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน พยายามถอดให้เป็นคำอธิบายแบบเข้าใจง่าย ๆ

โฉนด คือ หนังสือที่กรมที่ดินออกให้ เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ผู้มีชื่อในโฉนด มีสิทธิ์ใช้ ทำประโยชน์ ซื้อขายได้ มีการรังวัด ปักเขตชัดเจน

ส.ป.ก. คือ เอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปให้ทำเกษตรกรรมเท่านั้น ผู้ครอบครองต้องมีฐานะยากจน ซื้อขายไม่ได้ ออกโฉนดไม่ได้

ได้ยินบ่อย ๆ คือ ส.ป.ก.4-01 เป็นเอกสารสิทธิ์ ที่เริ่มขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

ภ.บ.ท. 5 คือ ใบเสร็จการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ที่ดิน คนมักเข้าใจผิดว่า มีแล้วเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งไม่ใช่

ที่ป่าสงวน คือ พื้นที่ครอบครองโดยรัฐ จะมีการวางแผนที่ ระบุแนวเขต และประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติให้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อรักษาสภาพผืนป่า หากบุกรุก ทำลาย มีโทษตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ระวางโทษตามมาตรา 31 พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 ระวางโทษจำคุก 4-20 ปี ปรับ 200,000 – 2,000,000 บาท

 

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...