{{-- --}}
Advertisement

SHARE

แบงก์ชาติ ยันสำรองเงินให้ธนาคารพาณิชย์เพียงพอต่อการใช้ของประชาชน ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2564 ประมาณ 120,000 ล้านบาท ลดลง 5% จากปีที่ผ่านมา

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรในระดับสูงกว่าปกติ นั้น ธปท. ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชน โดยประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2564 เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 120,000 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลง และการจับจ่ายใช้สอยโดยรวม
ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอ

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ด้าน ธนาคารกสิกรไทย เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 28 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 รวมทั้งสิ้น 36,800 ล้านบาท
ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 10,500 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,500 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 6,000 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 860 สาขา ทั่วประเทศ

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,200 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 26,300 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 14,000 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 12,300 ล้านบาท

ขณะที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าจำนวน 63,000 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนเริ่มมีการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงปีใหม่ โดยแบ่งเป็น ตู้เอทีเอ็ม จำนวน 45,000 ล้านบาท และสาขา จำนวน 18,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน (ณ เดือน พ.ย. 63) ธนาคารไทยพาณิชย์ มีสาขาทั้งสิ้น 860 สาขา มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 11,926 เครื่อง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...