Advertisement

SHARE

ประธานกมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ เสนอตั้ง ส.ส.ร. ที่มาจากประชาชนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แนะกลับไปเลือกตั้งแบบใช้บัตร 2 ใบ ตัดหมวดปฏิรูปประเทศทิ้ง

วันที่ 10 ก..ย.2563 นายพีระพันธุ์ สารีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 สภาผู้แทนราษฎร  ได้รายงานผลการศึกษาหาข้อมูล ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยเสนอให้แก้ไขมาตรา 256 เพื่อให้สามารถแก้ไขส่วนอื่นๆ ที่เป็นปัญหาได้ง่ายขึ้น และเมื่อพิจารณารายมาตราแล้ว พบว่า ทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน กระบวนการยุติธรรมที่ควรมีระบบถ่วงดุล หน้าที่ของรัฐที่ประชาชนมีอำนาจกำกับการใช้อำนาจรัฐได้ ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญในอดีต มีเนื้อหาสาระดีกว่า จึงควรนำรายละเอียดรัฐธรรมนูญในอดีตมาปรับใช้เพิ่มเติมในปัจจุบัน โดยกมธ.เสนอให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ที่มาจากประชาชน และจัดให้มีการออกเสียงประชามติ โดยสถานะองค์ต่างๆ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ส่วนแผนยุทธศาสตร์ของชาติ ตามรัฐธรรมนูญ กมธ. เห็นว่าควรมีการแก้ไขให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อมุมมองหลากหลาย และปรับปรุงกรอบการทำยุทธศาสตร์ชาติให้เร็วขึ้น เป็นปรับแผนทุก 1-2 ปี

ขณะที่ ระบบเลือกตั้ง ควรกลับไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ แบ่งเป็นระบบเขต 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อมยกเลิกระบบการคำนวณ ส.ส. ระบบปัจจุบัน และขั้นตอนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ กมธ. ยังมีความเห็น ให้ยกเลิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชุดปัจจุบัน กลับไปใช้วิธีการคัดเลือก ส.ว. แบบทางอ้อม ปรับลดอำนาจการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และติดตามการปฏิรูปประเทศ อีกทั้ง ยกเลิกหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ในรัฐธรรมนูญออกไปบัญญัติเป็นกฎหมายรองแทน เพราะปัจจุบันกระบวนการล่าช้า

ขณะที่การอภิปรายของ ส.ส.ก้าวไกล ส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดกมธ.ไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้หมวด 1 เรื่องบททั่วไป และหมวด2 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งนายพีระพันธุ์ ชี้แจงว่า ไม่มีกมธ.คนใดเสนอประเด็นที่ต้องแก้ไขใน ทั้ง2 หมวด โดยกมธ.มีตัวแทนจากทุกพรรครวมถึงพรรคก้าวไกลด้วย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...