{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 20 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผบแพร่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ระบุรายชื่อวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ประกอบด้วย คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl) พาราควอต (paraquat) พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) พาราควอตไดคลอไรด์ [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat dichloride [bis (methyl sulfate)]}

โดยกำหนดให้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศฉบับนี้ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เดิมคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติแบน พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ ไกลโฟเซต มีผลวันที่ 1 ธ.ค.62 ต่อมา มีมติยังให้ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 แต่ให้กำหนดระยะมีผลเป็นวันที่ 1 มิ.ย.2563 ส่วน ไกลโฟเชต ยังให้ใช้ต่อไปได้แต่ให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561

สำหรับ วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 หมายถึง วัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงสูงทั้งจากคุณสมบัติของตัวสารเองหรือจากลักษณะการใช้ เช่น สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ หรือสารที่ห้ามใช้โดยอนุสัญญา กฎหมายจึงห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...