Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก ความเป็นรัฐมนตรีของ ‘ศักดิ์สยาม ชิดชอบ’ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) นับจากวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ คือ วันที่ 3 มี.ค. 66 จากกรณีถือหุ้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น

วันนี้ (17 ม.ค. 67) เวลา 14.00 น.  ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย  คดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่

จากนั้นได้มีการเผยแพร่ข่าวสำนักศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ระหว่างฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ (17 ม.ค. 67)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 8/2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 54 คน ยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกร้อง) ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วน และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกร้อง เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 187 ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มาตรา 4 (1) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ ผู้ร้องส่งคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว มีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำชี้แจง แก้ข้อกล่าวหา คำร้องเพิ่มเติม คำชี้แจงและเอกสารหลักฐานของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การไต่สวนพยานและคำแถลงการณ์ปิดคดีของคู่กรณีรวมไว้ในสำนวน และเห็นว่า คดีมีพยานหลักฐาน เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ และตั้งแต่เมื่อใด

ผลการพิจารณา ก่อนพิจารณาคำร้องนี้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่า นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ลาป่วย ต่อจากนั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้แถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ โดยครบองค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561มาตรา 52 วรรคสอง ที่บัญญัติวว่า องค์คณะของศาลในการพิจารณาคดีและในการทำคำวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่น้อยกว่า 7 คน

ผลการลงมติ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ โดยเสียงข้างมาก (7 ต่อ 1) วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง คือ วันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย จำนวน 1 คน คือ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม เห็นว่า ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5)

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ชื่อเล่น โอ๋ อายุ 61 ปี เป็นลูกชายของนายชัย ชิดชอบ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร และเป็นอดีตประธานชั่วคราว ของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 24 และ 25 เป็นน้องชายนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ในรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง รุ่น 33) ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (พ.ศ. 2531)

‘ศักดิ์สยาม’ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และปัจจุบันเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย

ทั้งยังเคยถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหาร พรรคไทยรักไทย ซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง ปีพ.ศ. 2549

สรุปไทม์ไลน์ที่มาที่ไป ก่อนศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ชะตาอนาคตทางการเมืองของ ‘ศักดิ์สยาม’ ปมถือหุ้น ‘หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น’ วันนี้ (17 ม.ค. 67)

19 ก.ค. 65 อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในขณะนั้น ถูก สส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน อภิปรายหลายคนหลายประเด็น โดยหนึ่งในผู้ที่อภิปรายนายศักดิ์สยาม คือ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่ได้อภิปรายกล่าวหาว่า นายศักดิ์สยาม ปกปิดทรัพย์สินในส่วนที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น โดยใช้ลูกจ้างเป็นนอมินี และว่าใน ปี พ.ศ. 2561 มีการโอนหุ้นให้นอมินี ก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรี เพียง 23 วัน อีกทั้งมีการ นำ หจก.บุรีเจริญฯ เป็นคู่สัญญากับรัฐ รับงานในกระทรวงคมนาคมที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรี เป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

20 ก.ค. 65 ‘ศักดิ์สยาม’ ได้ชี้แจงกลางสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นต่างๆ

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ หจก.บุรีเจริญฯ นั้น นายศักดิ์สยามได้ยอมรับว่า มีการซื้อขายหุ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 61 มีการโอนเงินและมีหลักฐานจากธนาคารธนชาติ สาขาบุรีรัมย์ มีการโอนเงิน 3 ครั้ง รวม 119,500,000 บาท และจดเปลี่ยนหนังสือรับรอง เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61 นายศักดิ์สยาม ยืนยันว่า หลังจากนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหจก.บุรีเจริญฯ อีก และหากสมาชิกมีข้อสงสัยต้องไปสอบถามกับทาง หจก.บุรีเจริญฯ ส่วนเงินที่นำมาจากการขายหุ้นนั้น ได้นำไปใช้หนี้สินส่วนตัวและหนี้สินทางธุรกิจ ส่วนข้อสงสัยที่ว่า การซื้อขายหุ้นครั้งนี้ไม่แจ้งไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายศักดิ์สยามระบุว่า เพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คือกรณีที่ต้องยื่น มีเรื่องเดียวคือมีการเพิ่มเงินลงทุนหรือจดใหม่ กรณีโอนหุ้นไม่ต้องยื่น ส่วนที่ไม่มีรายงานบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช. เพราะเกิดก่อนที่ ตนจะเข้าสู่ตำแหน่ง 5 พ.ค. 62

25 ม.ค. 66 ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาฯ ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ยื่นเรื่องถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในขณะนั้น ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ของนายศักดิ์สยามสิ้นสุดลงและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง โดยกล่าวหาว่า นายศักดิ์สยาม กระทำการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ซึ่งว่าด้วยวิธีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

7 ก.พ. 66 ฝ่ายค้าน ยื่นเรื่องอีกครั้ง

เนื่องจากคำร้องก่อนหน้านี้ ประธานสภาฯ วินิจฉัยไม่ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ อ้างไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ประธานสภาฯ โดยครั้งนี้ฝ่ายค้าน ส่งผ่านประธานสภาฯ ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นรัฐมนตรี และ ส.ส.นายศักดิ์สยาม สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 (5) ประกอบมาตรา 187 กรณีห้ามรัฐมนตรีถือหุ้น ในห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทจำกัด โดยนำหลักฐานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 14 เรื่องถึงการถือหุ้นของนายศักดิ์สยาม

3 มี.ค. 66 ศาลฯ สั่งให้ ‘ศักดิ์สยาม’ หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งนายศักดิ์สยาม หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย หลัง 54 สส.ฝ่ายค้าน ยื่นคำร้อง ปมหุ้น หจก.บุรีเจริญฯ โดยนายศักดิ์สยาม สามารถยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

‘ศักดิ์สยาม’ ลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ-เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า