Advertisement

SHARE

ฝ่ายค้าน ยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ นายกรัฐมนตรีตอบประเด็นถวายสัตย์ฯไม่ครบถ้วน คาดภายในเดือนนี้แจ้งรัฐบาลได้ ขณะที่หากนายกฯ ไม่ตอบเอง ต้องชี้แจงเหตุผลต่อสภาฯ

วันที่ 16 ส.ค. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ต่อนายกรัฐมนตรี ใน 2 ประเด็น คือ

  1. การถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
  2. ประเด็นการแสดงแหล่งที่มาของรายได้ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาไม่ชัดเจน

จาก นายสุทิน  คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)  และคณะตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยระบุว่า การยื่นญัตติครั้งนี้ เนื่องจากพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำดังกล่าว อาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หรือไม่ และมีความกังวลว่า กรณีนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ดังนั้น ฝ่ายค้านจึงขอใช้สิทธิ๋ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะรัฐบาล

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ กล่าวว่า จะมอบให้เจ้าหน้าที่นำเรื่องส่งต่อให้นายศุภชัย โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เพื่อพิจารณาความถูกต้องของเอกสาร ซึ่งการยื่นเรื่องดังกล่าวตามมาตรา 152  ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เป็นเรื่องใหม่ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อบังคับการประชุมของสภาฯ ดังนั้น จะอนุโลมตามข้อบังคับเดิม โดยจะดูตามความถูกต้อง  หากถูกต้องก็ดำเนินการบรรจุเป็นเรื่องด่วน

และภายในเดือนนี้จะสามารถแจ้งไปยังรัฐบาลและบรรจุเข้าระเบียบวาระได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อบังคับใหม่พิจารณาแล้วเสร็จ และไม่ต้องไปต่อวาระอื่นๆ  เพราะเป็นเรื่องด่วน  พิจารณาแล้วบรรจุได้เลย และหากนายกรัฐมนตรี ไม่มาตอบต้องทำคำชี้แจงเหตุผลกลับมายังสภา ตามมาตรา 150 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ด้วย

ขณะที่ นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า พอใจเหตุผลตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจง และหากพิจารณาได้เร็วก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ครม. ได้ ทั้งนี้จะขอฟังคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีก่อน หากฟังแล้วสมเหตุสมผลจะไม่ดำเนินการใดๆ ต่อ แต่หากเหตุผลฟังไม่ขึ้นจะร้อง ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป รวมถึงอาจต้องมีการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...