18 เมษายน 2019

ฟังความลึกซึ้ง ความ “เรวะ” ยุคสมัยใหม่แห่งสันติภาพของประเทศญี่ปุ่น

Advertisement

SHARE

ญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่ยุคเรวะ หลังจากที่อยู่ในยุคเฮเซมากกกว่า 30 ปี โดยประเทศญี่ปุ่นนั้นมีธรรมเนียมในการเปลี่ยนยุคสมัยตามสมเด็จพระจักรพรรดิ เพื่อแสดงฐานอำนาจของจักรพรรดิองค์นั้น

ประเทศญี่ปุ่น เปลี่ยนชื่อยุคใหม่เป็นเรวะ ซึ่งคำว่าเรวะ มาจาก “เร” ที่หมายถึง คำสั่ง ยกตัวอย่างเช่น คำสั่งจากสวรรค์  ส่วน “วะ” หมายถึง สันติภาพ สองคำนี้รวมได้ความหมายว่า สร้างสันติภาพให้เกิดทั่วกัน โดยชาวญี่ปุ่นหวังว่ายุคนี้จะสร้างความสมานฉันท์และสันติภาพให้กับประเทศได้

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...