Advertisement

SHARE

หลังการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะมีการลงมติจบไปเมื่อคืนวันที่ 5 มิ.ย. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเสียงสนับสนุน จาก ส.ส.- ส.ว. รวมกัน 500 เสียง ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย ส่วนนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากเฉพาะ ส.ส.ได้ไป 244 เสียง

ประเด็นที่เป็นที่พูดถึงตามมา คือ สถานภาพของ ส.ส. ทั้งจากกรณีการประกาศลาออกของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ และ การลงมติ “งดออกเสียง” สวนมติพรรคของ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย โดยกรณีหลังแม้มีการยืนยันจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่า ยังอยู่ร่วมงานกันต่อไม่มีการขับออกจากพรรค 

แต่จากกรณีของ ส.ส.สิริพงศ์ ก็มีการตั้งคำถามกันว่า ส.ส.สามารถลาออกจากพรรคเดิมย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ได้หรือไม่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 101 ระบุว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ด้วยรายละเอียดรวม 13 ข้อย่อย เช่น เสียชีวิต, สภาครบวาระ, ยุบสภา

ประเด็นเรื่องลาออกมี 2 กรณี คือ (3) ลาออก ซึ่งหมายถึง การลาออกจากการเป็น ส.ส. เช่น กรณีของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งจะทำให้สถานภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง

นอกจากนี้ยังมี (8) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก ซึ่งหมายความว่า ส.ส.จะลาออกจากพรรคการเมืองหนึ่งไปสังกัดอีกพรรคหนึ่งไม่ได้ เพราะความเป็น ส.ส.จะสิ้นสุดลงทันที

(นายสิริพงศ์ เข้าไปยกมือไหว้ขอโทษ นายอนุทิน หัวหน้าพรรคและแกนนำพรรค ภายหลังยกมือ งดออกเสียง โหวตเลือกนายกฯ)

 

อย่างไรก็ตามมีอยู่ 2 กรณี ที่ ส.ส.จะย้ายจากพรรคหนึ่งไปอีกพรรคหนึ่งได้ โดยไม่สิ้นสุดสถานภาพความเป็น ส.ส. คือ

1. ถูกพรรคการเมืองเดิมลงมติด้วยคะแนน 3 ใน 4 ให้พ้นจากพรรค จะมีเวลา 30 วันในการหาพรรคสังกัดใหม่
โดยมีกฎหมายอ้างอิงคือ รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (9) (ความเป็น ส.ส.สิ้นสุดลงเมื่อ) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว

2.พรรคการเมืองเดิมถูกยุบ จะมีเวลา 60 วันในการหาพรรคสังกัดใหม่
โดยมีกฎหมายอ้างอิงคือ รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (10) (ความเป็น ส.ส.สิ้นสุดลงเมื่อ)ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...