{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ชาวประมงพื้นบ้านแล่นเรือรวมตัวกันที่คลองสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อโีครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ  ตามมติครม. ปี 2562 ขณะที่ประชาชนจากอ.จะนะ บางส่วนที่เดินทางมาชุมนุมในกรุงเทพฯ ปักหลักค้างคืนหน้าทำเนียบรัฐบาลเข้าวันที่ 3

วันนี้เวลาประมาณ 13.00 น. ชาวประมงพื้นบ้านจากบ้านบ่อโชน ต.สะกอม, บ้านตลิ่งชัน ต. ตลิ่งชัน อ.จะนะ และบ้านปากบาง ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ร่วมกันรวมพลที่คลองสะกอม อ.จะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมอ.จะนะ

ขณะที่ ‘กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น’ ประกอบด้วยประชาชนจากพื้นที่ดังกล่าวราว 50 ราย เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ปักหลักบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเป็นวันที่ 3 เรียกร้องให้รัฐบาลรับข้อเสนอ 2 ข้อ ได้แก่ 

1.หยุดกระบวนการเปลี่ยนผังเมืองอ.จะนะ จากเดิมสีเขียว (พื้นที่เกษตรกรรม) เป็นสีม่วง (พื้นที่อุตสาหกรรม) และหยุดกระบวนการ EIA ที่เตรียมขึ้นให้มีการสร้างนิคมฯ 

  1. เมื่อบรรลุตามข้อ 1 แล้วต้องจัดทำการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทุกฝา่ยได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่อ.จะนะ และเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจโครงการใหญ่ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่

พวกเราไม่ได้ปฏิเสธว่าบ้านเมืองจะต้องพัฒนาไปข้างหน้า หากแต่การพัฒนานั้นจะต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องชอบธรรม เคารพวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้” แถลงการณ์ของผู้ชุมนุมระบุ

วานนี้ (11 ธันวาคม 2563) เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น จัดการเสวนา ‘ชำแหละขบวนการผลประโยชน์นิคมอุตสาหกรรม’ ขณะที่วันนี้จะมีการเสนาหัวข้อ ‘’บทบาทนักการเมือง กรณีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ”

โครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เป็นโครงการที่มาจากมติครม. รัฐบาลคสช. ปี 2562 ใช้เนื้อที่ 16,700 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติครม.เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน ขณะที่ผู้คัดค้านมองว่ากระบวนการดังกล่าวขาดการมีส่วนร่วม

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...