Advertisement

SHARE

แรงงานสูงวัยเฮ! สำนักงานประกันสังคมขยายอายุสิทธิ์ถึง 65 ปี เร่งดึงแรงงานภาคอิสระเข้าระบบ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชน โดยการสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากร กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้สูงวัย จำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

จากการสำรวจข้อมูลแรงงานภาคอิสระของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่า มีแรงงานภาคอิสระจำนวน 20.4 ล้านคนทั่วประเทศ แต่มีเพียงจำนวน 3.40 ล้านคน หรือร้อยละ 16.67 ที่เข้าถึงระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 และยังมีแรงงานภาคอิสระจำนวน 17.00 ล้านคน หรือร้อยละ 83.33 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว กระทรวงแรงงาน ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เห็นความสำคัญของการมีหลักประกันทางสังคม โดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมอย่างทั่วถึง และเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจ ให้แรงงานภาคอิสระ เข้าถึงการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับตนเองและครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ด้วยการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...