Advertisement

SHARE

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์ เข้าร่วมประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563” (Digital News Excellence Awards 2020) ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “ข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563” (Digital News Excellence Awards 2020) นับเป็นครั้งที่ 6 ของการจัดการประกวด เพื่อสนับสนุน ความสร้างสรรค์การผลิตข่าวดิจิตอลที่มีคุณภาพ บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งด้านเทคโนโลยี รวมถึงรูปแบบการนำเสนอในรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านช่องทางสื่อดิจิตอล  โดยในปีนี้จัดให้มีการประกวดใน 6 ประเภทข่าว ได้แก่
1.ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature)
2.ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์)
3.ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สตรี ฯลฯ)
4.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News)
5.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News)
6. ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist)
รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 
1. รางวัลยอดเยี่ยม (จำนวน 1 รางวัล) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
2. รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลต้องประกอบด้วยคุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดมีรายละเอียดดังนี้
1.ข่าวดิจิตอลที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตเองในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์หรือโดยนักข่าวในองค์กรสื่อที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน และผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่น ๆ
2. เป็นข่าวดิจิตอลที่เผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิตอล (Digital First) ที่ไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าว ภาพ อินโฟกราฟิก วิดีโอ) ขององค์กรสื่อนั้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563
3. เขียนเอกสารประกอบการทำข่าว โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว วิธีการได้มาซึ่งข่าว ขั้นตอน การผลิต และระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่ พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่ เช่น ความคิดเห็นจากผู้อ่าน ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคม จำนวนผู้เข้าชม หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยให้มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้ หากสำนักข่าวที่ต้องการส่งข่าวภาคภาษาอังกฤษเข้าพิจารณา สำนักข่าวนั้นจะต้องแนบเอกสารแปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
4.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยบรรณาธิการของสื่อต้นสังกัดว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด จึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์
5.  แต่ละองค์กรสื่อสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกประเภทรางวัล โดยไม่เกิน 3 ข่าวต่อประเภท
6. ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานข่าวดิจิตอลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (.jpg, .png หรือ .gif) พร้อม URL หรือลิงก์หน้าข่าวที่ส่งเข้าประกวด, ลิงก์ผลงานข่าวในรูปแบบวีดีโอ,เอกสารประกอบการทำข่าว (ตามข้อ 3.) และเอกสารรับรองจากบรรณาธิการ (ตามข้อ 4.) มาที่ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ อีเมล์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
เกณฑ์การตัดสินรางวัลรายละเอียด ดังนี้ 
1. ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร จรรโลงสังคม
2. ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์
3. ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย
4. ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์
5. ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน
ทั้งนี้ คําตัดสินของคณะกรรมการที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แต่งตั้งขึ้น ให้ถือเป็นที่ยุติและคณะกรรมการอาจมีมติ จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนั้น
ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอิศรา ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งปรพเทศไทย ตั้งแต่เวลา 13.30 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.SONP.or.th และ www.facebook.com/SONPThai สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-7002601

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...