{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ครม.เห็นชอบร่างประกาศ มท. ให้นักท่องเที่ยว STV ลูกเรือ นักกีฬาทุกชาติเข้าไทยได้ แต่ต้องกักตัว 14 วัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขการของวีซ่าอย่างเคร่งครัด

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 9 ธ.ค.2563 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนให้ชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทย ผ่านมาตรการนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ที่ต้องการมาพำนักระยะยาว (Long Stay) และนักท่องเที่ยวและลูกเรือที่เดินทางเข้าไทยโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องเป็นนักท่องเที่ยวมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินเข้าประเทศไทยน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ มีเพียง 825 คน จาก 29 สัญชาติ และมีเรือสำราญ (เรือยอร์ช) เข้าไทย จำนวน 6 ลำเท่านั้น

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศเพิ่มขึ้น ครม. จึงมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..) รวม 2 ฉบับ ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ เป็นการยกเลือกเงื่อนไขกรณีการเดินทางมาพำนักระยะยาว สำหรับบุคคลต่างด้าวที่เป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (STV) และการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) โดยไม่จำกัดประเทศ จากเดิมที่ให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงขยายระยะเวลาขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (STV) ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองให้แก่คนต่างด้าวที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ออกไปอีก 30 วัน นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้บังคับใช้

น.ส.รัชดา กล่าวย้ำว่า แม้จะมีการผ่อนปรนในเรื่องดังกล่าว นักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มยังคังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอวีซ่า (STV) ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด อาทิ การแจ้งที่พำนักในประเทศไทยให้ชัดเจน และต้องยินยอมที่จะกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...