Advertisement

SHARE

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง แก้ปากท้อง หรือเป็นธรรมก่อน โดยปัญหาที่ ปชช.อยากให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด ก็คือ เรื่องปากท้อง

วันที่ 16 มิ.ย. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง แก้ปากท้อง กับ เป็นธรรมก่อน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,094 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 3 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงสถานการณ์การเมือง กับความเป็นธรรมทางการเมืองว่า มีความเป็นธรรมมากน้อยเพียงไร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.0 ระบุมีความเป็นธรรมน้อย ถึงไม่มีเลย ในขณะที่ร้อยละ 13.0 ระบุมีมากถึงมากที่สุด และเมื่อจำแนกออกตามกลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพมหานคร กับ คนต่างจังหวัด พบว่า ทั้งคนกรุงเทพมหานคร และ คนต่างจังหวัดส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 87.9 และ 86.1 ระบุมีความเป็นธรรมทางการเมืองน้อยถึงไม่มีเลย

อย่างไรก็ตาม ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขเร่งด่วนเป็นอันดับแรก พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.4 ระบุแก้ปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง รายได้ตกต่ำ มากที่สุด

ในขณะที่ ปัญหาความไม่ยุติธรรม ความไม่เป็นธรรมทางการเมืองมีเพียงร้อยละ 4.0 รอง ๆ ลงไปคือ ร้อยละ 3.0 ระบุปัญหาการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 2.6 ระบุปัญหาคมนาคม อุบัติเหตุ ปัญหาจราจร และเพียงร้อยละ 2.5 ระบุปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ที่เหลือ หรือร้อยละ 3.5 ระบุปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาการศึกษา ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาสวัสดิการพนักงานลูกจ้าง เป็นต้น

เมื่อจำแนกออกเป็นคนกรุงเทพฯ และ คนต่างจังหวัด พบว่า ทั้งคนกรุงเทพฯ และ คนต่างจังหวัดส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.8 ของคนกรุงเทพฯ และ ร้อยละ 81.7 ของ คนต่างจังหวัด ต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง รายได้ตกต่ำ เป็นอันดับแรก แต่ที่น่าสนใจคือ คนต่างจังหวัดมีสัดส่วนของคนที่เห็นถึงความไม่เป็นธรรมทางการเมืองสูงกว่าคนกรุงเทพฯ คือร้อยละ 5.6 ต่อร้อยละ 2.6 ในการสำรวจครั้งนี้

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นถึงความไม่เป็นธรรมทางการเมืองก็ตาม แต่ปัญหาปากท้อง รายได้ตกต่ำเป็นโจทย์ใหญ่สุดของประชาชนทั่วไปในเวลานี้ และที่น่าเป็นห่วงยิ่งขึ้นไปอีกคือ ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น กลับตกเป็นอันดับท้าย ๆ

ดังนั้น การรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในปัญหาอื่นๆ มากกว่าปัญหาปากท้อง จึงเป็นสิ่งท้าทายของทุกหน่วยงาน โดยที่อารมณ์ของสาธารณชนขณะนี้น่าจะเป็นผลมาจากสภาวะการเมืองที่อ่อนแอ และอาจส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อระบบทางสังคม (Social System) ในมิติอื่นๆ ได้จนยากจะเยียวยา

“ทางออก 3 เร่งคือ 1. เร่งประสานลดความขัดแย้งในตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้ลงตัว 2. เร่งเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนผ่านนโยบายสาธารณะ ลดอุปสรรคที่สกัดรายได้สุจริตของประชาชน และ 3. เร่งรณรงค์ขับเคลื่อนสังคมให้เห็นความเป็นธรรมทางการเมือง และความซื่อสัตย์สุจริตของผู้นำทางการเมือง” ผศ.ดร.นพดล กล่าว

ภาพปกจาก Image by Sharif Soliman from Pixabay

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...