Advertisement

SHARE

‘เถ้าแก่น้อย’ ออกหนังสือโต้ข่าวลือปิดดีลขายหุ้น ยันไม่มีนโยบายถอนหุ้นออกจากตลาดฯ ระบุกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงถือหุ้นเกินครึ่ง แม้ปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มพีระเดชาพันธ์ขายหุ้นบิ๊กล็อตกว่า 138 ล้านบาท

วันที่ 8 ก.พ. 2564 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ชี้แจงข่าวลือ โดยภายในหนังสือฯ ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ปิดดีลขายหุ้นให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น

จากกลยุทธ์การดำเนินงานประจำปี บริษัทฯ มีแผนในการขยายธุรกิจเพื่อให้ทันกับคู่แข่งในตลาด ซึ่งหนึ่งในแนวทางนั้นคือหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่ประการใด ดังนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ในบริษัทฯ และไม่มีนโยบายเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ‘กลุ่มพีระเดชาพันธ์’ หรือครอบครัวของนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นจาก 100% เป็น 73.91% โดยนับตั้งแต่วันที่ 20 – 22 ม.ค. 2564 นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์  นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ มีการซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อตจำนวน 138 ล้านบาท 

โดยในจำนวนทั้งหมดมีหุ้นของนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ จำนวน 11.75 ล้านหุ้น ทำให้ในปัจจุบัน ‘กลุ่มพีระเดชาพันธ์’ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด โดยทั้งกลุ่มถือหุ้นราว 57.82% มีบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้งถือหุ้นจำนวน 360 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 26.09%

นอกจากนั้น ในวันที่ 26 ม.ค. บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ยังแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ระบุว่า นายณัชชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท และแต่งตั้งนายอาณาจักร ลิ้มไพรสันต์ ดำรงตำแหน่งแทน

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายให้บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ติด ‘Cash Balance’  ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. – 5 มี.ค. 2564 

โดยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายและลดความเสี่ยงของนักลงทุน   

ที่มาข้อมูล

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...