{{-- --}}
Advertisement

SHARE

เว็บไซต์ กองจัดหากรมสรรพาวุธทหารบก เผยแพร่ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธ และการบริการทางเทคนิค ฯลฯ จำนวน 50 คัน โดยวิธี FMS

เนื้อหาระบุว่า “ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้”

ทั้งนี้ ในเอกสารแนบ ประกาศดังกล่าว มีรายละเอียด ชื่อโครงการ ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธ และการบริการทางเทคนิค ฯลฯ จำนวน 50 คัน โดยวิธี FMS งบประมาณโครงการ 4,515 ล้านบาท คาดว่า จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

เพจ ThaiArmedForce.com  อธิบาย การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี FMS หรือ Foreign military sales เป็นโครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อขายอาวุธให้กับประเทศพันธมิตร เป็นโครงการที่ลูกค้าต่างชาติไม่ได้ซื้ออาวุธโดยตรงจากบริษัทของสหรัฐ แต่จะเป็นการซื้อผ่านรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งจะทำหน้าที่บริหารโครงการและจัดการการฝึกและส่งกำลังบำรุงให้

 

ขอบคุณภาพปก: แฟ้มภาพ U.S. Embassy Bangkok

ข่าวย้อนหลัง

“บิ๊กแดง” ตั้งเป้ามีรถยานเกราะกว่า 100 คัน – สหรัฐชี้ก้าวสำคัญกระชับไมตรี

https://web.facebook.com/WorkpointNews/posts/1020505751652036?_rdc=1&_rdr

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...