{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 11 ม.ค. 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุน พร้อมด้วยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุน  ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน  เข้าประชุม  และกรรมการกองทุนจำนวนหนึ่งประชุมในระบบทางไกล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมตามกรอบระยะเวลาและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานกองทุนนำเสนอ  ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบเบื้องต้นมาก่อนแล้ว

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า คณะกรรมการกองทุนได้เห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อให้สำนักงานกองทุนดำเนินการต่อไป  โดยรายละเอียดของการจัดสรรทุนประจำปี 2564 มีรายละเอียดประกอบด้วย

 1. โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท
  – กลุ่มเด็กและเยาวชน 30 ล้านบาท
  – กลุ่มผู้สูงอายุ 20 ล้านบาท
  – กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 20 ล้านบาท
  – กลุ่มประชาชนทั่วไป 20 ล้านบาท
 2. โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท
  โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ 30 ล้านบาท
  โครงการหรือกิจกรรมขนาดกลาง จำนวน 100 ล้านบาท  ตามประเด็นดังนี้
  – การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง
  – การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
  – การสร้างจิตสำนึกผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
  – การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
 3. โครงการหรือกิจกรรมขนาดเล็ก วงเงิน 50 ล้านบาท  ได้แก่ โครงการหรือกิจกรรมตามประเด็น ดังนี้
  – การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ
  – การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม
  – วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
  – การสร้างสื่อเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี
  – โทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์
 4. โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
  มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือผู้ผลิตสื่อที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และมีวัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21 (13)

ดร.ธนกร กล่าวต่อว่า กองทุนจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจรับทราบรายละเอียดการเปิดขอรับทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในทุกช่องทาง  โดยกำหนดการที่ตั้งไว้คือวันที่ 18 มกราคม 2564 จะเริ่มเปิดระบบให้ยื่นคำขอเป็นวันแรก แต่ทั้งนี้ต้องรอให้ประธานกรรมการกองทุนลงนามในประกาศให้เรียบร้อยก่อนซึ่งคาดว่าหากมีความเคลื่อนคงไม่เกิน 2-3 วัน

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า รายละเอียดต่างๆ  ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์
02-2730116-8  เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th  และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...