Advertisement

SHARE

ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบแพ็คเกจThailand Plusเร่งรัดการลงทุนและรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ เตรียมเข้าบอร์ดบีโอไอก่อนชงครม.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการและเลขานุการ คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแพ็คเกจเร่งรัดการลงทุนและรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ จากกรณีได้รับผลกระทบของสงครามการค้า หรือ Thailand Plus Package 7 ด้าน คือ

  1. ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กำหนดมาตรการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อเร่งรัดการลงทุน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติสูงสุดถึง 8 ปี สำหรับโครงการที่มีเงินลงทุนจริงอย่างน้อย 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 โดยต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี 2563
  2. ให้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน ในลักษณะ One Stop Service มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคแก่นักลงทุน
  3. ให้กำหนดมาตรการการคลัง เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมแรงงาน โดยให้ผู้ประกอบการนำเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เข้าข่าย Advanced Technology ไปหักลดหย่อนเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2562-2563
  4. ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งปรับปรุงบัญชีแนบท้ายตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  5. ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมจัดหาและพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติแต่ละประเทศเป็นเฉพาะ เช่น เกาหลี จีน ไต้หวัน
  6. ให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งสรุปผลการศึกษาและกระบวนการต่างๆ ให้ได้ข้อสรุปเรื่องการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้า ไทย-อียู และการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (CPTPP) ภายในปีนี้
  7. ให้กระทรวงการคลังกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยให้หักเงินลงทุนด้านระบบอัตโนมัติได้เพิ่มขึ้น ระหว่างปี 2562-2563 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ

โดยมาตรการทั้ง 7 ด้าน จะต้องนำเข้าที่ประชุมบอร์ดบีโอไอก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

 

ขอบคุณภาพ Thaigov.

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...