Advertisement

SHARE

วันที่ 20 พ.ค.62 มีรายงานว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคอนาคตใหม่ กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ซึ่งหากรับคำร้องไว้พิจารณา อาจจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยได้

โดยมีรายงานว่า กรณีนี้ กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ หลังจากพิจารณาสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งยังมีชื่อนายธนาธรเป้นผู้ถือหุ้นจนถึงวันที่ 21 มี.ค. ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. 4-8 ก.พ. ขณะที่นายธนาธร และพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าต้องยึดวันที่โอนหุ้นเป็นหลัก คือ วันที่ 8 ม.ค.

ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องคิดตาม คือ การยื่นคำร้องของ กกต. ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีของนายธนาธร ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 82 (4) ของรัฐธรรมนูญที่ว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งได้ด้วย”

ทั้งนี้ ในมาตราเดียวกัน (2) ยังระบุด้วยว่า “เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่ง”

ซึ่งอาจจะทำให้นายธนาธร ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...