{{-- --}}
Advertisement

SHARE

สสส.-นิด้า-ม.บูรพา หนุน เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาชายหาดบางแสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค “ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข ณ หาดบางแสน” พลิกวิกฤตโควิด-19 ลด ละ เลิกเหล้า-บุหรี่ พัฒนาพื้นที่สร้างสุขภาวะที่ดี ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs พร้อมจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดป้องกันสุขภาพคนไม่สูบ ไม่ดื่ม

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ “ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข ณ หาดบางแสน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. โดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สนับสนุนโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ” โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยบูรพา และ สสส. ขับเคลื่อนลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ปลอดภัย และเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยมีกิจกรรมสำคัญที่ร่วมกันขับเคลื่อน ได้แก่  1.การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้มีบทบาทในการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ 2.สนับสนุนนโยบายการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่ชายหาดบางแสน 3.เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่สนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ และ 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ

“จากรายงานการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทย พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากร 6.4 ล้านคน สูบบุหรี่และดื่มสุรา ในจำนวนนี้เป็นผู้สูบบุหรี่แบบประจำและดื่มสุราอย่างสม่ำเสมอสูงถึง 3.8 ล้านคน โดยคนกลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs 4 กลุ่มโรคหลัก ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง และโรคถุงลมโป่งพอง และพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรค NCDs ร้อยละ 75 ของอัตราการเสียชีวิตทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การทำให้คนลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากโรคกลุ่มนี้ได้” ดร.สุปรีดา กล่าว

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ชายหาดบางแสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี และภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการทำมาหากิน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการสำคัญคือ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ได้รับความร่วมมือจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ชายหาดปลอดบุหรี่ ที่ร่วมกับ สสส. และนิด้า เพื่อพัฒนาชายหาดบางแสนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่ปลอดภัย ปลอดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโดยเฉพาะเหล้า บุหรี่

“เราประกาศเจตนารมณ์และมาตรการกำหนดพื้นที่เฉพาะในการสูบบุหรี่ควบคู่กับการปรับภูมิทัศน์ให้มีตู้สูบบุหรี่ และจุดสูบบุหรี่ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะสูบบุหรี่ตลอดแนวชายหาด เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคน ซึ่งเมื่อช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ชายหาดบางแสนได้ดำเนินการปิดชายหาด แล ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจัดระเบียบชายหาด ด้วยแนวคิด Bangsaen New Normal เที่ยวบางแสนวิถีใหม่ นักท่องเที่ยวใส่ใจให้ความร่วมมือเช่น การเพิ่มพื้นที่จุดปลอดร่ม ปลอดเตียง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้พื้นที่ชายหาดในการสันทนาการ กำหนดมาตรการระยะห่างทางสังคม” นายณรงค์ชัย กล่าว

 

ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร ผู้จัดการโครงการจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายหาดต้นแบบที่สามารถสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ นิด้า สสส. และเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินการลดความเสี่ยงของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง

ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร ผู้จัดการโครงการจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางประณีต เสริมศรี แม่ค้าร้านยำชายหาดบางแสน เล่าว่า ขายอาหารริมหาดบางแสนมานานกว่า 30 ปี ตามล็อกเตียงผ้าใบ ก่อนโควิด-19 ขายดีมาก แต่พอต้องปิดรายได้หายไป 3 เดือน และเมื่อจะกลับมาเปิดอีกครั้งทางเทศบางเมืองแสนสุข ได้ปรับปรุงพื้นที่ใหม่ให้เป็นชายหาดปลอดร่ม ปลอดเตียง เพิ่มพื้นที่ให้คนได้นั่งริมหาดมากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาจำนวนมากขึ้น ก็ส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้ นอกจากนี้การรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้าในพื้นที่ชายหาด ทางร้านก็จะคอยชี้แจงกับนักท่องเที่ยวว่าไม่สามารถขายในพื้นที่ได้ และไม่สามารถนำมาในพื้นที่ด้วย เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ปกครองคอยตรวจสอบ และจะจัดตู้ และพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ให้เพื่อป้องกันการรบกวนผู้อื่น

“ยอมรับว่ารายได้เราลดลง แต่เราต้องยอมทำตามกฎระเบียบ ไม่ขายเหล้าบุหรี่ และนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเว้นระยะห่างกับนักท่องเที่ยว ไม่ลงไปขายของที่เตียงผ้าใบ ซึ่งกฎระเบียบที่เพิ่มมาทำให้ภาพลักษณ์บางแสนดีขึ้น ก็หวังว่าจะช่วยให้คนกลับมาเที่ยวเยอะๆ เพราะตอนนี้หาดสวยน้ำใสมากๆ” นางประณีต กล่าว

ขณะที่นักท่องเที่ยวอย่าง นางน้อมจิต ขำเทศ ที่พาลูกหลานมาเที่ยวชายหาดบางแสนในวันหยุด บอกว่าบางแสนวันนี้แตกต่างไปจากในอดีต เพราะนอกจากหาดที่สะอาดน้ำใส ไม่มีขยะ เศษแก้วเศษพลาสติก ยังไม่มีกลิ่นเหล้า บุหรี่ด้วย ทำให้พาเด็กๆ มาเที่ยวเล่นน้ำได้อย่างสบายใจ ซึ่งหากสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งสามารถทำได้เช่นนี้ เชื่อว่าจะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวและยังช่วยเชิญชวนให้คนกลับมาเที่ยวมากขึ้นหลังผ่านช่วสงโควิด-19 ไป

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...