{{-- --}}
Advertisement

SHARE

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน จ้างงานด่วน 45 วัน วันละ 300 บาท 300 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 วันเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานจะเปิดให้ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่สนใจสมัครเข้าทำงานกับกรมการจัดหางาน ในโครงการจ้างงานด่วน 45 วัน รายได้วันละ 300 บาท จำนวน 300 อัตราทั่วประเทศ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563 นี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

สำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครคัดเลือก ได้แก่

  1. สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

 

โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐาน ทั้งหมด ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563 นี้ เท่านั้น เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องการจ้างงานทันที โดยจะกระจายในจังหวัดใหญ่ 4 คน และจังหวัดเล็ก 2-3 คน และให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

และเนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมาก กรมการจัดหางาน ขอย้ำว่าจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค โดยออกประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...