{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ เป็นวันเลือกตั้ง อบจ. หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนถึงวันเลือกตั้ง workpointTODAY เรียบเรียงข้อมูลพื้นฐาน 8 ข้อ มาให้ผู้อ่านเช็กความพร้อมกัน

Q: เลือกตั้ง อบจ. เมื่อไหร่

วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

การเลือกตั้ง อบจ. หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี หลังจากการทำรัฐประหารเมื่อปี 2557 เป็นโอกาสที่ประชาชน 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ) จะได้ใช้สิทธิเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 2. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปทำหน้าที่จัดการดูแลพัฒนาจังหวัด

Q: ใครมีสิทธิเลือกตั้ง อบจ.

 1. สัญชาติไทย (กรณีแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

ตรวจสอบสิทธิจาก ‘หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน’ (ส่งไปรษณีย์ไปที่บ้าน) หรือทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

Q: ต้องไปเลือกตั้ง อบจ. ที่ไหน

หน่วยเลือกตั้งในเขตที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยดูที่ ‘หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน’ (ส่งไปรษณีย์ไปที่บ้าน) หรือทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ สามารถตรวจสอบ

 1. เขตเลือกตั้ง
 2. หน่วยเลือกตั้ง
 3. สถานที่เลือกตั้ง
 4. ลำดับที่

Q: ต้องเตรียมอะไรไปเลือกตั้ง อบจ. บ้าง

เตรียมไปแค่บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตร/หลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต บัตรประจำตัวเจ้าหนัาที่รัฐ

Q: เลือกตั้ง อบจ. กาบัตรกี่ใบ

2 ใบ

 1. เลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ใบ
 2. เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 1 ใบ

บัตรแต่ละใบกากบาทแค่ 1 เบอร์เท่านั้น

สำหรับการเลือก นายก อบจ. ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ดังนั้นแต่ละจังหวัดจะมีนายก อบจ. 1 คน ส่วนการเลือก ส.อบจ. ใช้อำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน ส.อบจ. จะขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในจังหวัดนั้นๆ เช่น

 • ประชากรไม่เกิน 500,000 คน จะมี ส.อบจ. 24 คน
 • ประชากรเกิน 500,000 คน ไม่เกิน 1 ล้านคน จะมี ส.อบจ. 30 คน
 • ประชากรเกิน 1 ล้านคน ไม่เกิน 1.5 ล้านคน จะมี ส.อบจ. 36 คน
 • ประชากรเกิน 1.5 ล้านคน ไม่เกิน 2 ล้านคน จะมี ส.อบจ. 42 คน
 • ประชากรเกิน 2 ล้านคนขึ้นไป จะมี ส.อบจ. 48 คน

ในกรณีที่อำเภอใดมี ส.อบจ. เกิน 1 คน จะให้แบ่งเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งย่อยๆ เท่ากับจำนวน ส.อบจ. ดังนั้นในเขตเลือกตั้งที่เรามีสิทธิ ให้กากบาทเลือก ส.อบจ. แค่ 1 เบอร์เท่านั้น ถ้ากามากกว่า 1 เบอร์จะเป็นบัตรเสีย

Q: ไม่ว่างไปเลือกตั้ง อบจ. ต้องทำยังไง

แจ้งสาเหตุที่ทำให้ไปเลือกตั้ง อบจ. ไม่ได้ กับนายทะเบียนท้องถิ่น โดยสามารถแจ้งได้ 2 ช่วง คือ

 • ก่อนเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธ.ค. 2563
 • หลังเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธ.ค. 2563

ทำตามขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอกแบบฟอร์ม: https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 (พิมพ์ออกมากรอกเฉพาะหน้าแรก)
 2. แนบสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนา)
 3. นำไปแจ้งด้วยตนเองที่ที่ว่าการอำเภอ มอบให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือส่งไปรษณีย์ก็ได้

Q: เลือกตั้ง อบจ. เลือกล่วงหน้า – นอกเขตได้ไหม

การเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขต ผู้มีสิทธิจะต้องไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. เท่านั้น

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไปเลือกตั้ง อบจ. ไม่ได้ อย่าลืมแจ้งเหตุกับนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง 7 วัน เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิอื่นๆ

Q: ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. จะเสียสิทธิอะไรบ้าง

 1. เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 2. เสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 3. เสียสิทธิเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
 4. เสียสิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. เสียสิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้ช่วยเลขาฯ ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น
 6. เสียสิทธิดำรงตำแหน่งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขาฯ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

โดยจะถูกจำกัดสิทธิเป็นเวลา 2 ปี

สุดท้าย อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. ด้วยนะ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...