{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ตรวจสอบสิทธิ ‘เราชนะ’ ได้แล้ววันนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกนฑ์สามารถยื่น ‘ขอทบทวนสิทธิ’ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 มี.ค. 64

วันที่ 8 ก.พ. 2564 กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนกลุ่ม 2 ผู้มีแอปฯ เป๋าตัง และ กลุ่ม 3 สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปฯ เป๋าตังสามารถตรวจสอบสิทธิ์ โครงการเราชนะ ได้แล้ววันนี้

ซึ่งการตรวจสอบสิทธิต้องเข้าเว็บไซต์เราชนะเลือกที่ช่อง ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ หากพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์เราชนะ ตั้งแต่วันนี้ (8 ก.พ. 2564) จนถึงวันที่ 18 ก.พ. 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิทางกระทรวงการคลังจะโอนวงเงินให้ครั้งแรก 2,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เริ่มวันที่ 18 ก.พ. 2564 และจะทยอยโอนให้จนครบ 7,000 บาท ในปลายเดือนมี.ค. 2564

สำหรับการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิจะพิจารณาจากความสามารถด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครอง ทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นสำคัญ ซึ่งความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ / ข้าราชการการเมือง / ข้าราชการบำนาญ

4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

5.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...