Advertisement

SHARE

วิงสแปน บริษัทลูกที่ทำหน้าที่จัดหาบุคลากรของการบินไทย ไปต่อไม่ไหวหลังโดนผลกระทบจากโควิด และธุรกิจการบินที่ชะงักประกาศขอเลิกจ้างพนักงานที่ให้หยุดงานก่อนหน้านี้ ส่วนเงินชดเชยยังไม่มีขอทยอยจ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่การเลิกจ้างมีผลหรือเมื่อบริษัทฯ กลับมามีสภาพคล่องทางการเงินดีแล้วต่อไป
วันที่ 1 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส ได้ออกประกาศเลิกจ้างพนักงาน ลงนามโดย นายโอม พลาณิชย์ กรรมการบริษัท รักษาการ กรรมการผู้จัดการบริษัท โดยระบุว่า
“ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทำให้ธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบอย่างมาก รวมถึง บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ที่เป็นผู้จัดส่งแรงงานให้แก่สายการบินในประเทศไทยด้วย
แม้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้แก่พนักงาน ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการโดยมีมาตรการต่างๆ ในการปรับลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทลงอย่างต่อเนื่อง แต่จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด
กอร์ปกับแรงงานที่ยังคงได้รับการว่าจ้างมีอยู่จำนวนไม่มาก ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลง และมีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักงานที่บริษัทฯ ให้หยุดงานชั่วคราวจำนวนมาก จนทำให้ต้องประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินต่อเนื่องอย่างรุนแรง บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่ายลงอีกให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้พนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ภาพ wingspantg.com

จากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจากผู้ว่าจ้างแรงงานหลักคือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ประสบปัญหาต้องประกาศหยุดทำการบินทั้งหมด ชั่วคราว และปัญหาการเงิน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนขอฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลาง ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงการกลับมาว่าจ้างแรงงานของผู้ว่าจ้าง และยังไม่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่า จะมีการว่าจ้างแรงงานในอนาคตเมื่อใด และจำนวนเท่าเดิมหรือไม่
ด้วยปัญหาการเงินที่ต่อเนื่องอย่างรุนแรง ของบริษัทฯ ดังกล่าวทำให้เป็นสิ่งยากต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ ไม่สามารถว่าจ้างพนักงานที่บริษัทฯ ให้หยุดงานในปัจจุบันได้อีกต่อไป บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานที่บริษัทฯ ได้มีประกาศให้หยุดงานเพราะเหตุจำเป็น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2563
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคณะกรรมการสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ และคนทำงานสนามบินแห่งประเทศไทย และพนักงานปัจจุบันที่เป็นผู้พิการ หรือหากพนักงานยังไม่ประสงค์ให้เลิกจ้างให้พนักงานแสดงความจำนงขอลาหยุด โดยไม่รับค่าจ้างเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 เดือน และให้การลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย.2563 เป็นต้นไป

ภาพ wingspantg.com

บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานจะเข้าใจถึงสถานการณ์และความจำเป็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นรายบุคคล พร้อมกับจะแจ้งรายชื่อพนักงานที่จะเลิกจ้างแก่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อให้พนักงานที่มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทจะทยอยจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างและเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่การเลิกจ้างมีผลหรือเมื่อบริษัทฯ กลับมามีสภาพคล่องทางการเงินดีแล้วต่อไป
บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาไม่จ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างและเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้พนักงานแต่อย่างใด แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความสามารถทางการเงินขณะนี้ ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องขยายเวลาการจ่ายเงินดังกล่าวออกไปอีกสักระยะหนึ่ง อีกทั้งหากเริ่มมีการว่าจ้างแรงงานจากบริษัทผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ จะพิจารณารับพนักงานกลับเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ อีกครั้ง”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลิกจ้างจะกระทบพนักงานกว่า 2,600 คน โดย บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 (หุ้นสามัญ) และบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด (PACCO) เป็นบริษัทที่มีองค์กรของรัฐถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 มีผู้แทนของบริษัท การบินไทยฯ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...