{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กกต.วินิจฉัยถอนชื่อผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ. เพิ่มอีก 19 คน พบมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ในจำนวนนี้อีก 12 คนไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 จึงถูกจำกัดสิทธิสมัคร 2 ปี 

วันที่ 9 ธ.ค.2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. มีคำสั่งถอนชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมอีก 19 คนออกจากประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบจ.ประกาศก่อนหน้านี้ หลังพบว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ประกอบด้วย

  1. นายณัฐ แก้วนันท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง เขต 4 เนื่องจากผลการตรวจสอบแล้ว แม้สื่อโคราช ที่มีชื่อนายณัฐ เป็นเจ้าของจะหยุดกิจการ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการแจ้งยกเลิกเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ จึงยังถือว่านายณัฐ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
  2. นายภควรรษ ทานะมัย ผู้สมัครส.อบจ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล เขต 1 เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ
  3. นายสมภพ จันทรวงศ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี อ.เมือง เขต 1 เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  4. นายพจ เกิดกระจาย ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.เมือง เขต 4 เนื่องจาก เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ฐานนำยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินอัตรากำหนดมาวิ่งบนถนนหลวง
  5. นายไกรสร เฮมรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ เขต 1 เนื่องจากเคยถูกคุมขังในสถานกักกันกลางจังหวัดปทุมธานี ในคดีร่วมเล่นการพนันเครื่องกลไฟฟ้า (ไฮโล)
  6. นายสะอาด ฉ่ำชะเอม ผู้สมัครส.อบจ.ลพบุรี อ.เมือง เขต 9 เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนัน ฐานเป็นเจ้ามือ
  7. นายปรีชา จันทะเสน ผู้สมัคร ส.อบจ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทอง เรดิโอ ประกอบกิจการวิทยุกระจาย

ขณะที่ลำดับที่ 8-19 ประกอบด้วย นางนวลจันทร์ สิทธิจันทร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 3 น.ส.สมใจ ประเสริฐสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมือง เขต 2 นายนรินทร์ อาภรรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรมย์ อ.เมือง เขต 5 จ.บุรีรัมย์ น.ส.อชิรญา คุ้มสุวรรณ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง เขต 2 น.ส.ลำใย คล่องแคล้ว ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย เขต 1 น.ส.เปรมิกา นามโคตร ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัยเขต 1

นายประกิจ ชาชำนาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ เขต 3 นายวินัย วงค์อยู่ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.กระสัง เขต 1 นายอรุณ ทรัพย์มาก ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 2 นางกนกวรรณ แก้วยงกต ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 นายสุรศักดิ์ อภัยจิตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 นายมานิต วัชรานนท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมดไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ได้เปิดเว็บไซต์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ. โดยใช้เลขบัตรประชาชนในการค้นหาที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักในการค้นหา

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...