Advertisement

SHARE

สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงยังมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะการถูกทำร้ายจากคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว ส่วนหนึ่งสังคมยังเชื่อว่า สามีทำร้ายภรรยาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ หรือมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ขณะที่กระบวนการคุ้มครองยังไม่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 19 พ.ย.2562 ตัวแทนจากเครือข่ายสตรี 4 ภาค ร่วมกันเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เนื่องในวันหยุดความรุนแรงต่อสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี พร้อมกันนี้ได้ยื่นหนังสือต่อนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการคุ้มครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง หลังพบสถิติหญิงไทยถูกกระทำด้วยความรุนแรง ทุบตี ทำร้าย คุกคาม ละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จากการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล แจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินคดีเฉลี่ยปีละ 30,000 คนต่อปี ในจำนวนนี้เสียชีวิตมากถึง 1,825 คน และยังมีอีกจำนวนมากที่ไม่แจ้งความร้องทุกข์เพราะอับอายไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและไม่รู้กฎหมายโดยเฉพาะชุมชนชนบท

โดยเครือข่ายฯ ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหา โดยขอให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรณรงค์ชวนประชาชน ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกเทศกาล และไม่ขยายเวลาให้สถานบริการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอให้เพิ่มเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาทักษะชีวิตเรื่องเพศ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีหน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทางสอบสวนคดีครอบครัวการละเมิดทางเพศและการคุกคาม รวมทั้งปรับกระบวนการทำงานส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้ผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวทันทีเมื่อแจ้งเหตุ โดยไม่ต้องรอให้เกิดการทำร้ายจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับข้อเสนอเพื่อนำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดยจะทำงานร่วมกันกับเครือข่ายฯ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของเด็กและผู้หญิงให้ครอบคลุมมากขึ้น

FOLLOW US

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...