Advertisement

SHARE

คพ. รวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วม 385 แห่ง ทั่วประเทศ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำของกรมทรัพยากรน้ำในการประเมิน พร้อมจัดส่งแนวทางการจัดการขยะชุมชนในช่วงที่เกิดเหตุ ช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลายและแนวฟื้นฟูไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

ประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

วันที่ 3 ก.ค.2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่หน้าฝน คพ. มีความห่วงใยต่อปัญหาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้น จะส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย และก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน น้ำท่วมระบบกำจัดขยะ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมการและจัดการ

นายประลอง กล่าวว่า ในส่วนของ คพ. ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำกรมทรัพยากรน้ำในการประเมิน จำนวน 385 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน น้ำท่วมระบบกำจัดขยะที่เกิดจากอุทกภัย ซึ่งต้องดำเนินการเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือน ก่อนเกิดเหตุ นอกจากนี้ ได้จัดส่งแนวทางในการดำเนินงานรับมือกับการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงการเตรียมการรับมือกับเหตุอุทกภัย ช่วงที่เกิดเหตุช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลาย และการฟื้นฟูหลังจากเหตุอุทกภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...