Advertisement

SHARE

จากกรณีที่นายณฐพร โตประยูร ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่จัดการชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 3 ส.ค., วันที่ 9 ส.ค., วันที่ 10 ส.ค., วันที่ 20 ส.ค., วันที่ 21 ส.ค. และวันที่ 30 ส.ค. เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

วันที่ 16 ก.ย. 2563 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่าแม้ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ ในการจัดการชุมนุมปราศรัยรวม 6 ครั้ง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 หรือไม่ก็ตาม

แต่ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563 ผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดขอให้พิจารณาเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง เกี่ยวกับการจัดการชุมนุมปราศรัยของคณะบุคคลในวันที่ 10 ส.ค.2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตามคำร้องระบุว่า การชุมนุมปราศรัยในวันดังกล่าวมีผู้กล่าวปราศรัย 3 คน ที่มีการกระทำตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง คือ นายอานนท์ นำภา, นายภาณุพงศ์ จาดนอก และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำร้องหมายเลข 1 กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสาม ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

ส่วนตามคำร้องที่กล่าวอ้างว่ามีการปราศรัยในการชุมนุมครั้งอื่นตามเอกสารแนบท้ายคำร้องหมายเลข 1 ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องเฉพาะการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสามที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้งสามเพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

และเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา มีคำสั่งให้อัยการสูงสุดแจ้งผลการดำเนินการ และส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ร้องยื่นเมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563 ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...