{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กสศ. ร่วมมือกับ ม.ธรรมศาสตร์ พัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ หวังเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนด้านการลงทุนให้ตรงจุด

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดตัวระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ หรือ NEA ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (National Education Accounts: NEA) โดยความร่วมมือกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยฯ เปิดเผยว่า ภาพรวมรายจ่ายด้านการศึกษาของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการศึกษาถึง 816,463 ล้านบาท คิดเป็น 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และเมื่อพิจารณารายจ่ายต่อหัวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบ 50% รวมทั้ง งบประมาณรายจ่ายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีแนวโน้มลดลง โดยในปีงบประมาณ 2561 มีมูลค่ารวม 18,683 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่มีมูลค่ารวม 28,000 ล้านบาท

รศ.ดร.ชัยยุทธ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่งบประมาณไม่เพียงพอ แต่อยู่ที่ไม่สามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอที่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้ คือ การปรับสูตรงบประมาณรายหัว เน้นความจำเป็นของนักเรียนตามบริบทพื้นที่อย่างทั่วถึง และต้องสอดคล้องกับขนาดของโรงเรียน รวมถึงให้กลุ่มเด็กยากจนด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (National Education Accounts: NEA)

ด้าน ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดทำโครงการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายทางการศึกษาขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีการจัดทำบัญชีรายจ่ายฯ อย่างเป็นระบบชัดเจน ทำให้ไม่ทราบว่ามีการใช้จ่ายอะไรบ้าง กสศ. จึงจัดทำระบบบัญชีรายจ่ายการศึกษาที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนทิศทางการลงทุนด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีความเสมอภาคมากขึ้น และคาดหวังว่าการจัดทำงบประมาณปี 2565 NEA จะเป็นพิมพ์เขียวที่มีประโยชน์ ทำให้รู้ว่าต้องลงทุนจุดไหนมากขึ้น และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนในอีก 10 ปีข้างหน้า

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายจ่ายด้านการศึกษาย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ https://research.eef.or.th/nea/

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...