{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กกต.สั่งเลือกซ่อมนายก อบจ.-สจ. บางหน่วยเลือกตั้งในพื้ตที่ 18 จังหวัดวันที่ 7 ก.พ.2564

วันที่ 23 ม.ค.2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกหนังสือชี้แจงว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง

กกต.จึงมีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดยโสธร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดปรากฏตาม คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่แนบท้าย ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th Application Smart Vote และ สายด่วน 1444

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...