Advertisement

SHARE

ม.ธรรมศาสตร์ ไม่ให้ใช้พื้นที่จัดชุมนุม 19 ก.ย. ระบุยังไม่ได้ขออนุญาตตามประกาศเงื่อนไขที่กำหนด ที่ต้องมีอาจารย์รับรอง ต้องตกลงเงื่อนไขกับตำรวจ และต้องลงนามรับรองเนื้อหาและการแสดงออกว่าไม่ผิดกฎหมาย

วันที่ 10 ก.ย. 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ ระบุใจความ ยังไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมการชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. นี้ จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง โดยมีรายละเอียดว่า

ตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศสตร์และการชุมนุมได้ขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 ก.ย.2563 และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้มีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดการชุมนุมไปแล้วนั้น

เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 ก.ย.2563 ซึ่งกำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมายและการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษา

เพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง

สำหรับ ประกาศที่ลงนามโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 3 ก.ย. 2563 กำหนดเงื่อนไข 3 ข้อ คือ

1.หลักการพื้นฐานคือ มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

2.การจัดชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะ หากเป็นกลุ่มอิสระ หรือกลุ่มเฉพาะกิจ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง ทั้งนี้ในการใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

3.เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษา ผู้จัดชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อตกลงในเรื่องเนื้อหาและวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และมีมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย

ทั้งนี้ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ แกนนำกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 9 ก.ย. ว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นหนังสือเพื่อจัดชุมนุมค้างคืน โดยทางกลุ่มยึดคำพูดของอดีตอธิการบดี อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ที่ว่าในธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว ต่อให้ผู้บริหารชุดปัจจุบันยึดคำพูดนี้หรือไม่ แต่นักศึกษาจะยึดมั่น และถ้าผู้บริหารไม่ให้ใช้สถานที่ เราจะเข้าไปยึดธรรมศาสตร์เพื่อคืนให้กับประชาชน ถ้าผู้บริหารไม่อนุญาต เราจะใช้มติมหาชนในการอนุญาต

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...