Advertisement

SHARE

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เผยจะผลิตยาแผนโบราณ 16 ตำรับ ที่มีส่วนผสมของกัญชาตามตำรับยาหลวง ให้แพทย์พื้นบ้านที่ผ่านการอบรมจ่ายยาให้ผู้ป่วย 

วันที่ 22 มิ.ย. 62 เวลา 09.09 น ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร ตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี นายมานิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ประเสริฐ อัตโตหิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี อาจารย์ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก และผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการจัดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร ภายใต้กิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าความร่วมมือและส่งเสริมความเข้มแข็งธุรกิจบริการสุขภาพ และกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจบริการสุขภาพ และส่งเสริมการตลาดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของธุรกิจบริการสุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1

โดยการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก รวมถึงการจัดกิจกรรมการเสวนาการใช้กัญชาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ การแพทย์แผนไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาผู้ป่วย การอบรมให้ความรู้และสาธิตการปรุงยาตำรับยาที่มีการใช้ผสมอยู่ 16 ตำรับ และการใช้ที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป

นิทรรศการความรู้ด้านการปลูก การผลิต การจำลองคลินิกสาธิตกัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย การอบรมผู้ใช้กัญชา แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า การใช้กัญชาในการรักษาประชาชน ขณะนี้รัฐบาล กระทรวงสาธาณสุข ประชาคมการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์ที่จะใช้กัญชามาเป็นตำรับยารักษาผู้ป่วย ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์แผนไทย ครูบาอาจารย์เราได้เลือกยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมกัญชามาแล้ว 16 ตำรับ ซึ่งไทยเรามีอยู่จำนวนมาก จาก 26,000 กว่าตำรับ คัดออกมาแล้ว 90 ตำรับ และเบื้องต้นตกลงกันว่าให้ใช้ 16 ตำรับก่อน ในส่วนของแพทย์แผนไทย ใช้กัญชาในปริมาณไม่มากนัก ถือว่าเป็นกระสายยา เป็นตัวหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยตามอาการต่างๆ เราจะให้กัญชาเป็นส่วนผสมของยาที่สำคัญ กลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยให้เร็วที่สุด

ขณะนี้การแพทย์แผนไทย ได้รับกัญชาของกลาง  ซึ่งไม่มีโลหะหนัก ยาฆ่าแมลงเกินกำหนด จะให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั้นผลิต ในเบื้องต้นจะผลิต 5 ตำรับแรกก่อน และจะตามมาเรื่อยๆ จนครบ 16 ตำรับ ส่วนตำรับหนึ่งคือ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ต้องใช้ช่อดอกสด ซึ่งกำลังขอไปจาก ป.ปส. ที่ได้ข่าวว่าไปจับต้นกัญชาสดได้ เราประสาน ป.ป.ส. นำมาเพื่อผลิตเป็นยาแผนโบราณ จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ทำให้สมุนไพรกัญชาในตำรับยาของเราได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ในราคาที่ไม่แพง โดยผู้ที่จะซื้อได้คือผู้ป่วย และผู้สั่งยาได้คือแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ผ่านการอบรม และต้องมีการติดตามอาการผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการอย่างไร มีผลข้างเคียงหรือไม่

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการ และเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า เราได้ทำการทดลองในหลอดทดลองไปแล้ว พบว่าสารทีเอสซี มีผลในการทำให้เซลล์มะเร็งในสัตว์ทดลองฝ่อตายลง และพบอีกว่าสารพีพีเอ็น เป็นสารอีกชนิดหนึ่ง ที่ไม่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท มีผลยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดในหนูทดลองได้ โดยใช้เซลล์มะเร็งของผู้ป่วยไปเพาะในหนู ขั้นตอนต่อไปต้องวิจัยทดลองในมนุษย์ ทำให้เรามีความเข้าใจในมิติทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เราพึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งสิทธิบัตรยาจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว เป็นงานวิจัยทางกัญชาสมัยใหม่ที่เรามาไกลที่สุดในขณะนี้

ขณะเดียวกันตำรับยาไทย เป็นทางลัดทางเดียวที่สามารถนำมาใช้ในมนุษย์ได้เลย ไม่ต้องรอในสัตว์ทดลอง เป็นวิธีการที่เร็วที่สุด ขั้นตอนต่อไปจะทำอย่างไรให้การวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย มีบทบาทในการมีส่วนร่วมทำให้ตำรับยาแผนโบราณที่ประกาศใช้มีความแม่นยำและถูกต้อง

อาทิ การใช้สด ใช้แห้ง ใช้ดอก ใช้ใบ ในอุณหภูมิต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน เรารู้จักสารสำคัญในกัญชามากแล้วในเภสัชยุคใหม่ ทำให้เราเติมเต็มภูมิปัญญาที่มีแต่เดิมไปได้ไกลมากขึ้น  หน่วยงานภาครัฐโดยนโยบาย ภาคราชการ มหาวิทยาลัย ภาคประชาชนต้องร่วมมือกัน และสื่อสารให้เป็นเอกภาพ กัญชาจะเป็นของดี ไม่เป็นของเสีย ประเทศไทยในเรื่องการใช้กัญชาจะไม่แพ้ชาติใดในโลก เรามีเภสัขยุคใหม่ และมีตำรับยาที่ชาติอื่นไม่มี จากภูมปัญญาบรรพชน

สำหรับตำรับยาแพทย์แผนไทย 16 ตำรับ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม กรมแพทย์แผนไทยจะดำเนินการผลิต อาทิ ยาศุขไสยาศน์ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยเรื้อรัง ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ช่วยลดอาการแพทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งตับในระยะเบื้องต้น

นาทำลายพระสุเมรุ บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง ชาในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต  ยาทัพยาธิคุณ ลดอาการมือชาเท้าชา และใช้รักษาอาการมือเท้าบวมในผู้ป่วยมะเร็งตับ ยาแก้โรคจิต ลดความกังวลในจิตใจ ยาไฟอาวุธ แก้ลมจุกเสียด อ่อนเพลียไม่มีแรง เป็นต้น

ภาพโดย David Cardinez จาก Pixabay

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...