Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

เปิดข้อมูลปี 64 ‘ก้าวไกล’ ยังครองแชมป์เงินบริจาคมากที่สุด เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ขณะที่ ‘พลังประชารัฐ’ โดน ‘เพื่อไทย’ แซง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เปิดเผย ข้อมูลพรรคการเมืองที่ได้รับอุดหนุนเงินภาษีที่ผู้เสียภาษีแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2564 ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 รวมวงเงินทั้งสิ้น 43,220,970.83 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พรรคประชาธิปัตย์ จำนวนผู้บริจาค 10,328 ราย ได้รับเงินบริจาค 3,435,342.03 บาท

2. พรรคประชากรไทย จำนวนผู้บริจาค 54 ราย ได้รับเงินบริจาค 12,692.57 บาท

3. พรรคความหวังใหม่ จำนวนผู้บริจาค 300 ราย ได้รับเงินบริจาค 101,821.00 บาท

4. พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย จำนวนผู้บริจาค 191 ราย ได้รับเงินบริจาค 61,286.24 บาท

5.พรรคเพื่อไทย จำนวนผู้บริจาค 7,771 ราย ได้รับเงินบริจาค 2,926,584.71 บาท

6. พรรคเพื่อแผ่นดิน จำนวนผู้บริจาค 38 ราย ได้รับเงินบริจาค 10,244.04 บาท

7. พรรคชาติพัฒนา จำนวนผู้บริจาค 22 ราย ได้รับเงินบริจาค 8,502.16 บาท

8. พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวนผู้บริจาค 260 ราย ได้รับเงินบริจาค 101,324.40 บาท

9. พรรคอนาคตไทย จำนวนผู้บริจาค 245 ราย ได้รับเงินบริจาค 95,100.72 บาท

10. พรรคภูมิใจไทย จำนวนผู้บริจาค 593 ราย ได้รับเงินบริจาค 208,997.60 บาท

11. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย จำนวนผู้บริจาค 495 ราย ได้รับเงินบริจาค 219,415.70 บาท

12. พรรคประชาสามัคคี จำนวนผู้บริจาค 4 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,600.00 บาท

13. พรรคประชาธิปไตยใหม่ จำนวนผู้บริจาค 14 ราย ได้รับเงินบริจาค 4,939.05 บาท

14. พรรคพลังชล จำนวนผู้บริจาค 135 ราย ได้รับเงินบริจาค 55,745.89 บาท

15. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน จำนวนผู้บริจาค 512 ราย ได้รับเงินบริจาค 179,300.81 บาท

16. พรรคพลังสหกรณ์ จำนวนผู้บริจาค 32 ราย ได้รับเงินบริจาค 10,336.62 บาท

17. พรรคพลังท้องถิ่นไท จำนวนผู้บริจาค 60 ราย ได้รับเงินบริจาค 24,550.42 บาท

18. พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล จำนวนผู้บริจาค 11 ราย ได้รับเงินบริจาค 4,250.00 บาท

19. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย จำนวนผู้บริจาค 276 ราย ได้รับเงินบริจาค 96,708.81 บาท

20. พรรคไทรักธรรม จำนวนผู้บริจาค 2 ราย ได้รับเงินบริจาค 800.00 บาท

21. พรรคเสรีรวมไทย จำนวนผู้บริจาค 2,389 ราย ได้รับเงินบริจาค 973,702.58 บาท

22. พรรครักษ์ธรรม จำนวนผู้บริจาค 65 ราย ได้รับเงินบริจาค 30,052.80 บาท

23. พรรคเพื่อชาติ จำนวนผู้บริจาค 48 ราย ได้รับเงินบริจาค 21,605.00 บาท

24. พรรคพลังประชาธิปไตย จำนวนผู้บริจาค 12 ราย ได้รับเงินบริจาค 2,786.03 บาท

25. พรรคภราดรภาพ จำนวนผู้บริจาค 3 ราย ได้รับเงินบริจาค 800.00 บาท

26. พรรคพลังไทยรักชาติ จำนวนผู้บริจาค 3 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,000.00 บาท

27. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ จำนวนผู้บริจาค 4 ราย ได้รับเงินบริจาค 2,000.00 บาท

28. พรรคก้าวไกล จำนวนผู้บริจาค 62,634 ราย ได้รับเงินบริจาค 27,564,203.77 บาท

29. พรรคทางเลือกใหม่ จำนวนผู้บริจาค 9 ราย ได้รับเงินบริจาค 4,000.00 บาท

30. พรรคประชาภิวัฒน์ จำนวนผู้บริจาค 36 ราย ได้รับเงินบริจาค 17,600.00 บาท

31. พรรคพลเมืองไทย จำนวนผู้บริจาค 7 ราย ได้รับเงินบริจาค 3,050.00 บาท

32. พรรคสร้างอนาคตไทย (เดิมชื่อพรรคพลังไทยนำไทย) จำนวนผู้บริจาค 117 ราย ได้รับเงินบริจาค 49,935.84 บาท

33. พรรคพลังธรรมใหม่ จำนวนผู้บริจาค 196 ราย ได้รับเงินบริจาค 83,674.85 บาท

34. พรรคไทยธรรม จำนวนผู้บริจาค 5 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,860.00 บาท

35. พรรคไทยศรีวิไลย์ จำนวนผู้บริจาค 329 ราย ได้รับเงินบริจาค 122,045.49 บาท

36. พรรครวมพลัง (เดิมชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย) จำนวนผู้บริจาค 439 ราย ได้รับเงินบริจาค 183,306.75 บาท

37. พรรคพลังไทรุ่งเรือง (เดิมชื่อพรรคสยามพัฒนา) จำนวนผู้บริจาค 3 ราย ได้รับเงินบริจาค 244.00 บาท

38. พรรคไทยพัฒนา (เดิมชื่อพรรคเพื่อคนไทย) จำนวนผู้บริจาค 2 ราย ได้รับเงินบริจาค 590.36 บาท

39. พรรคพลังปวงชนไทย จำนวนผู้บริจาค 3 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,200.00 บาท

40. พรรคเพื่อชาติไทย (เดิมชื่อพรรคพลังไทยรักไทย) จำนวนผู้บริจาค 5 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,685.95 บาท

41. พรรครวมแผ่นดิน (เดิมชื่อพรรคพลังชาติไทย) จำนวนผู้บริจาค 3 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,000.46 บาท

42. พรรคประชาชาติ จำนวนผู้บริจาค 175 ราย ได้รับเงินบริจาค 77,452.20 บาท

43. พรรคแผ่นดินธรรม จำนวนผู้บริจาค 19 ราย ได้รับเงินบริจาค 7,342.75 บาท

44. พรรคคลองไทย จำนวนผู้บริจาค 12 ราย ได้รับเงินบริจาค 6,000.00 บาท

45. พรรคพลังประชารัฐ จำนวนผู้บริจาค 4,062 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,299,133.03 บาท

46. พรรคเศรษฐกิจใหม่ จำนวนผู้บริจาค 57 ราย ได้รับเงินบริจาค 23,504.83 บาท

47. พรรคพลังสังคม จำนวนผู้บริจาค 2 ราย ได้รับเงินบริจาค 700.00 บาท

48. พรรคเพื่อราษฎร (เดิมชื่อพรรคสุจริตชน) จำนวนผู้บริจาค 4 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,200.00 บาท

49. พรรคพลังศรัทธา จำนวนผู้บริจาค 12 ราย ได้รับเงินบริจาค 5,700.00 บาท

50. พรรคเป็นธรรม (เดิมชื่อพรรคกลาง) จำนวนผู้บริจาค 9 ราย ได้รับเงินบริจาค 3,304.94 บาท

51. พรรคพลังเพื่อไทย จำนวนผู้บริจาค 8 ราย ได้รับเงินบริจาค 2,800.00 บาท

52. พรรคประชาไทย จำนวนผู้บริจาค 2 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,000.00 บาท

53. พรรคกรีน จำนวนผู้บริจาค 124 ราย ได้รับเงินบริจาค 51,674.96 บาท

54. พรรคสามัญชน จำนวนผู้บริจาค 218 ราย ได้รับเงินบริจาค 99,181.33 บาท

55. พรรคภาคีเครือข่ายไทย จำนวนผู้บริจาค 0 ราย ได้รับเงินบริจาค 0.00 บาท

56. พรรคราชสีห์ไทยดี (เดิมชื่อพรรคพลังไทยดี) จำนวนผู้บริจาค 1 ราย ได้รับเงินบริจาค 500.00 บาท

57. พรรครวมไทยยูไนเต็ด (เดิมชื่อพรรคเพื่อไทยพัฒนา) จำนวนผู้บริจาค 0 ราย ได้รับเงินบริจาค 0.00 บาท

58. พรรคพัฒนาชาติเจริญ (เดิมชื่อพรรคพัฒนาชาติ) จำนวนผู้บริจาค 1 ราย ได้รับเงินบริจาค 500.00 บาท

59. พรรคคนงานไทย จำนวนผู้บริจาค 7 ราย ได้รับเงินบริจาค 2,190.77 บาท

60. พรรคสร้างชาติ จำนวนผู้บริจาค 32 ราย ได้รับเงินบริจาค 14,400.00 บาท

61. พรรคเพื่ออนาคตไทย จำนวนผู้บริจาค 7 ราย ได้รับเงินบริจาค 3,100.00 บาท

62. พรรคเศรษฐกิจไทย จำนวนผู้บริจาค 31 ราย ได้รับเงินบริจาค 11,170.01 บาท

63. พรรคเส้นทางใหม่ (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) จำนวนผู้บริจาค 8 ราย ได้รับเงินบริจาค 4,000.00 บาท

64. พรรคไทยรวมไทย จำนวนผู้บริจาค 10 ราย ได้รับเงินบริจาค 3,900.00 บาท

65. พรรคกล้า จำนวนผู้บริจาค 8,090 ราย ได้รับเงินบริจาค 3,345,799.38 บาท

66. พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ จำนวนผู้บริจาค 12 ราย ได้รับเงินบริจาค 4,150.00 บาท

67. พรรคยุทธศาสตร์ชาติ จำนวนผู้บริจาค 15 ราย ได้รับเงินบริจาค 6,500.00 บาท

68. พรรคพลังสังคมใหม่ จำนวนผู้บริจาค 0 ราย ได้รับเงินบริจาค 0.00 บาท

69. พรรคไทยสร้างไทย จำนวนผู้บริจาค 424 ราย ได้รับเงินบริจาค 192,554.77 บาท

70.พรรคมิติใหม่ จำนวนผู้บริจาค 37 ราย ได้รับเงินบริจาค 16,456.00 บาท

71. พรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวนผู้บริจาค 215 ราย ได้รับเงินบริจาค 87,841.20 บาท

72. พรรคไทยสมาร์ท (เดิมชื่อพรรคมวลชนสยาม) จำนวนผู้บริจาค 1 ราย ได้รับเงินบริจาค 500.00 บาท

73. พรรคเพื่อประชาชน จำนวนผู้บริจาค 5 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,669.00 บาท

74. พรรคพลังสยาม จำนวนผู้บริจาค 9 ราย ได้รับเงินบริจาค 3,500.00 บาท

75. พรรคไทยรักกัน จำนวนผู้บริจาค 5 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,608.00 บาท

76. พรรคไทยภักดี จำนวนผู้บริจาค 3,234 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,284,608.35 บาท

77. พรรคแนวทางใหม่ จำนวนผู้บริจาค 4 ราย ได้รับเงินบริจาค 2,000.00 บาท

78. พรรคเสมอภาค จำนวนผู้บริจาค 37 ราย ได้รับเงินบริจาค 17,128.05 บาท

79. พรรคไทยชนะ จำนวนผู้บริจาค 14 ราย ได้รับเงินบริจาค 5,060.00 บาท

80. พรรคเพื่อไทรวมพลัง จำนวนผู้บริจาค 3 ราย ได้รับเงินบริจาค 1,109.41 บาท

81. พรรคไทยสร้างสรรค์ จำนวนผู้บริจาค 23 ราย ได้รับเงินบริจาค 5,845.20 บาท

รวมผู้อุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง จำนวน 104,584 ราย ยอดเงินอุดหนุนเงินภาษีรวมทั้งสิ้น 43,220,970.83 บาท  ข้อมูลการแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง ณ วันที่ 8 ก.ค. 65

ขอบคุณภาพปก : Pita Limjaroenrat – พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดข้อมูลเงินบริจาคพรรคการเมือง ปี 2563 ‘ก้าวไกล’ มีผู้บริจาคมากที่สุด

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า