Advertisement

SHARE

ปัจจุบันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมถึง 3 เรื่องใหญ่ที่เกินขีดความสามารถของโลกจะรับได้อย่างปลอดภัยแล้ว ได้แก่ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาจากไนโตรเจน และวิกฤติภูมิอากาศ ทั้งนี้หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว โลกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางแย่ลงจนกู่ไม่กลับอีก

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้เคยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ขีดจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมของโลก (Planetary Boundaries) เอาไว้ โดยเป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่นั้น แต่ละเรื่องมีความรุนแรงแค่ไหน และแต่ละปัญหานั้นเกินขีดความสามารถของโลกที่จะรับได้หรือยัง

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ 3 ประเด็นด้วยกันที่รุนแรงเกินระดับที่โลกสามารถรองรับได้อย่างปลอดภัยแล้ว ได้แก่ การสูญเสียความหลากลายทางชีวภาพที่เกิดจากการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ทั่วโลก สองคือปัญหาจากไนโตรเจน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปุ๋ยทางการเกษตรที่ปนเปื้อนดินและน้ำ และปัญหาที่สามคือวิกฤติภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนนั่นเอง

ทั้งนี้ เหล่านักวิทยาศาสตร์ได้แนะนำว่า หากปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วและปล่อยให้อยู่ในภาวะที่เกินขีดความสามารถของโลกที่จะรับได้เป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโลกอย่างถาวรไม่หวนกลับ และโลกอาจจะกลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่น้อยลง (less habitable place)

สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่แม้ว่าจะเป็นปัญหา แต่ยังอยู่ในระดับที่โลกยังรับได้ ได้แก่ ปัญหาจากฟอสฟอรัส (หลักๆ เกิดจากปุ๋ยเคมีเช่นเดียวกับปัญหาจากไนโตรเจน) ภาวะมหาสมุทรเป็นกรด อันเกิดจากการที่มหาสมุทรดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ ปัญหาตัดไม้ทำลายป่าและการใช้ที่ดิน ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด และการสูญเสียชั้นโอโซน โดยประเด็นเหล่านี้แม้จะเป็นปัญหา แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่โลกยังคงรองรับได้

ส่วนสองปัญหาสุดท้าย คือมลพิษทางเคมี และปัญหามลพิษในชั้นบรรยากาศนั้น ยังไม่มีการเก็บข้อมูลที่ดีและมากพอที่จะบอกได้ว่าความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับใด

อ้างอิง https://www.weforum.org/agenda/2019/02/climate-change-obsession-with-plastic-pollution-distracts-attention-from-bigger-environmental-challenges

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...