Advertisement

SHARE

มติกกต. เคาะ 20 ธ.ค. เลือกตั้ง สมาชิกและนายก อบจ.ทั่วประเทศ โดยวันที่ 26 ต.ค. จะประกาศแจ้งทางการ ส่งผลให้ชุดเก่าพ้นจากตำแหน่งทันที

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เผยแพร่เอกสารข่าวแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยระบุว่า กกต.ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่สำนักงาน กกต.เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ต.ค.2563 จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่าง วันที่ 2-6 พ.ย.2563 และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.2563

วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันจันทร์ที่ 26 ต.ค.2563 เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อ กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งกระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็น กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอ กกต.พิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน กกต.จึงจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ประกอบกับสำนักงาน กกต. จะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่ กกต.ให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันอังคารที่ 20 -21 ต.ค.2563

ส่วนวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อ กกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งประกาศให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (26 ต.ค. 2563) เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...