Advertisement

SHARE

สปสช. หนุน โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น หวังแก้ปัญหายาการใช้ยาของประชาชน หลังมีข้อมูลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยมียาเหลือใช้ต่อปี คิดเป็นเงินงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท

จากรายงานการวิจัย การศึกษาขนาดและผลกระทบทางการคลังของการครอบครองยาเกินจำเป็นและการแก้ไขเชิงนโยบาย โดยศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2555 พบว่า ผู้ป่วย 19.2 ล้านคน ครอบครองยาเกินความจำเป็น และคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางการคลัง เป็น 2,349 ล้านบาท

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ยาเหลือทิ้งจำนวนมาก มีข้อมูลจากการวิจัยในปี 2560 จากการศึกษาขนาดและผลกระทบทางการคลังของการครอบครองยาเกินจำเป็นและการแก้ไขเชิงนโยบาย โดยศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้ยา และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า มาจาก 6 สาเหตุหลักๆ ประกอบด้วย
1. ไม่กินยาตามแพทย์สั่ง
2. หยุดกินยาเอง เมื่ออาการดีขึ้น
3. ปรับลดขนาดยาเอง
4. ลืมกินยา
5. รับยาจากหลายแหล่ง
6. ไม่ยอมแจ้งแพทย์ ว่ามียาเหลือ

ยาเหลือใช้ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเก็บมาจากบ้านประชาชน เตรียมนำไปทำลายตามระบบ

ที่มา : วารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 10 เล่มที่ 1 ม.ค.- มิ.ย. 2561 และ การศึกษาขนาดและผลกระทบทางการคลังของการครอบครองยาเกินจำเป็นและการแก้ไขเชิงนโยบาย โดยศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ส่งเภสัชฯ จัดยาถึงบ้าน แก้ปัญหายาเหลือใช้ปีละ 2 พันล้านบาท

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...