Advertisement

SHARE

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผบแพร่ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้มีผลวันที่ 1 ม.ค.63 โดยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกทม.และปริมณฑลเป็น 331 บาท และมากสุดที่วันละ 336 บาท

วันที่ 28 ธ.ค.2562 วานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผบแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที่ 10) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายก่าหนด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และมีมติเห็นชอบให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ข้อ 2 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ  336 บาท ในท้องที่จังหวัดชลบุรี และภูเก็ต
ข้อ 3 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 335 บาท ในท้องที่จังหวัดระยอง
ข้อ 4 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 331 บาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ข้อ 5 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 330 ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อ 6 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 325 บาท ในท้องที่จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
ข้อ 7 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 324 บาท ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อ 8 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 323 บาท ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม
ข้อ 9 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 320 บาท ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์
ข้อ 10 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 315 บาท ในท้องที่จังหวัดก่าแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ล่าปาง ล่าพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวล่าภู อุทัยธานี และอ่านาจเจริญ
ข้อ 11 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 313 บาท ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ตามข้อ 2 ถึงข้อ 11 ค่าว่า “วัน” หมายถึง เวลาท่างานปกติของลูกจ้างซึ่งไม่เกินชั่วโมงท่างานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างท่างานน้อยกว่าเวลาท่างานปกติ
เพียงใดก็ตาม
(1) 7 ชั่วโมง ส่าหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(2) 8 ชั่วโมง ส่าหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม (1)

ข้อ 13 ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่่า
ข้อ 14 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สุทธิ สุโกศล
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการค่าจ้าง

1577498352_90515_T_0065

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...