Advertisement

SHARE

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ.2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งใช้แทนประกาศฉบับที่ 102 พ.ศ. 2562

โดยระบุว่า ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์ ต้องแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ ให้ปรากฏชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย

ซึ่งการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ให้แสดงราคาต่อหน่วย โดยจะใช้ตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิกอยู่ด้วย ส่วนข้อความที่จะแสดงควบคู่กับราคาสินค้าหรือบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้คู่กับราคาสินค้าหรือบริการ

นอกจากนี้ในการจำหน่วยปลีกสินค้าหรือบริการต้องแสดงราคาให้ตรงกับที่จำหน่ายด้วย โดยประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้ 1 วันหลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 19 กันยายน 2563

ขณะที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ ไม่แจ้งราคาผ่านช่องทางที่จำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ไลน์ และเว็บไซต์ แต่ให้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามราคาแทน จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลนำจับร้อยละ 25 ของค่าปรับ เช่น หากโทษปรับ 10,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง 2,500 บาท

ซึ่งหลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเบาะแส ได้แก่ ข้อความที่พูดคุย, การแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์ รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย เพื่อความสะดวกต่อการนำจับ หากพบผู้กระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ e-mail :[email protected] หรือสายด่วน 1569

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...